Hoppa till innehåll
Media

Sanna Koulu: Barnets rättigheter syns i barnets vardag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2020 15.42
Kolumn

Vad har dessa saker gemensamt: sättet att ordna skolmåltider, ungas möjligheter att utöva sin favoritsport på ett tryggt sätt information riktad till barn om aktuella frågor? Det mest uppenbara svaret är att dessa frågor har aktualiserats under det undantagstillstånd som nu råder till följd av coronapandemin.

Det finns också ett annat rätt svar: Ovannämnda frågor och otaliga andra frågor som gäller barns och ungas vardag är nära kopplade till tillgodoseendet av barnets rättigheter. Dessa teman har också behandlats tidigare i olika sammanhang, och även den kommitté som övervakar FN:s konvention om barnets rättigheter har tagit ställning till dem.

Ny publikation om barnets rättigheter

Bestämmelserna i FN:s barnkonvention, kommitténs rekommendationer och information om andra förpliktelser som rör de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland har sammanställts i rapporten Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin, som gavs ut onsdagen den 20 maj 2020.

Utredningen, som genomförts av Esa Iivonen (Mannerheims Barnskyddsförbund) och Kirsi Pollari (Centralförbundet för Barnskydd), används som underlag i beredningen av den nationella barnstrategin. Målet är att utreda hur barns och ungas ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter kan stärkas på bästa sätt i Finland.

Rapporten Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin består av en inledning och fem kapitel. Inledningen innefattar de viktigaste resultaten från utredningen, medan de egentliga kapitlen i detalj behandlar den rättsliga och samhälleliga kontexten till den kommande strategin, förpliktelser och rekommendationer som gäller mänskliga rättigheter samt sambandet med andra handlingsprogram och strategier.

Författarna till rapporten konstaterar också i sin blogg att för att barnpolitiken ska vara långsiktig och hållbar måste den förankras i de grundläggande och mänskliga rättigheterna och i arbetet med att aktivt tillgodose dessa.

Barnstrategin ska bidra till ett bättre samhälle

I det nuvarande läget är det av största vikt att trygga barnens rättigheter. Målet med barnstrategin är att sammanställa information, undersökningar och kunnande som inhämtats hos olika aktörer och att i det parlamentariska arbetet dra upp riktlinjer för ett barnvänligt samhälle som utgår från barnets rättigheter.

För även om barnen är små, är de frågor som rör dem stora – detta konstateras likaså i barnombudsmannens färska årsbok. Det är viktigt att komma ihåg det, även när coronakrisen i sinom tid ebbar ut.

Sanna Koulu
specialsakkunnig
Barnstrategi

Publikationen Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin gavs ut den 20 maj 2020 och kan laddas ner på adressen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/. Rapporten ges senare ut i svensk översättning och i tryckt version. Strategiarbetet fortsätter i maj–juni 2020, och den egentliga strategin ges ut i december 2020.

Tillbaka till toppen