Hoppa till innehåll
Media

Möjligheten att använda begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 13.23
Pressmeddelande 57/2019

I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har det gjorts en ändring som gör det möjligt att i större omfattning än för närvarande införa begränsad rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel. Målet är att patienterna snabbare ska få vård och att hälso- och sjukvården ska fungera smidigare.

För närvarande är den begränsade rätten att föreskriva läkemedel möjlig för sjukskötare vid hälsovårdscentralernas öppenvårdsmottagningar och vid sjukvårdsdistriktens samjourer. Vid ingången av maj utvidgas möjligheten till även de övriga öppenvårdstjänster inom primärvården och den specialiserade sjukvården som kommunen eller samkommunen har ansvar för att ordna. Med detta avses också sådana tjänster som kommunen eller samkommunen skaffar i form av köpta tjänster.

Sjukskötarnas rätt att förskriva läkemedel förblir begränsad. Rätten att förskriva läkemedel förutsätter specialistkompetens, tillräcklig erfarenhet och ett skriftligt förordnande av den ansvariga läkaren vid verksamhetsenheten. I det skriftliga förordnandet anges vilka läkemedel sjukskötaren får förskriva och eventuella begränsningar i läkemedelsförskrivningen. Förordnandet ges av den ansvariga läkaren för den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där sjukskötaren är anställd.

De krav som gäller patientsäkerhet och verksamhetsenheternas egenkontroll förblir desamma för alla tjänsteproducenter. Vid verksamhetsenheten ska det finnas ett system för uppföljning av läkemedelsordinationer och avvikelser i medicineringen. 

Närmare bestämmelser om tilläggsutbildningen för sjukskötare och om den praktiska erfarenhet som de behöver utfärdas genom förordning av statsrådet. En förordning av social- och hälsovårdsministeriet innehåller närmare bestämmelser om de läkemedel och sjukdomstillstånd som den begränsade förskrivningsrätten kan gälla.

Vid ingången av 2019 trädde det i kraft en ändring i hälso- och sjukvårdslagen, och den gjorde att staten kan betala ersättning till kommuner och samkommuner för kostnaderna för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare. Också de nya verksamhetsenheter där den begränsade förskrivningsrätten i fortsättningen är möjlig har rätt till utbildningsersättningen.

Statsrådet framställde den 11 april 2019 att de lagar som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 12 april 2019. Lagarna träder i kraft den 1 maj 2019.

Ytterligare information

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460

Marjukka Vallimies-Patomäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 373

Tillbaka till toppen