Hoppa till innehåll
Media

Utbudet av läkemedel som får förskrivas av sjukskötare utökas 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2019 10.58
Pressmeddelande

Utbudet av sådana läkemedel som sjukskötare får förskriva till patienter är begränsat. Från ingången av 2020 utökas detta utbud av läkemedel. Samtidigt får sjukskötare även rätt att förskriva läkemedel med ett handelsnamn, dvs. ett namn som läkemedelstillverkaren eller marknadsföraren har gett läkemedlet.

Läkemedelsutbudet utökas genom en ändring av förordningen. I fortsättningen kan sjukskötarna fastställa ett allmänt läkemedelsutbud som ska användas i vården för de patientgrupper som hänvisas till deras mottagning. Ändringen innebär att patienter får snabbare vård, att vården kan inledas i ett tidigare skede och att verksamhetsenheten har möjlighet att organisera verksamheten på ett mer flexibelt sätt.

Den begränsade läkemedelsförskrivningen gäller också de hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade sjukskötare.

Bland annat allergi-, astma- och diabetesläkemedel ingår i det nya utbudet

Sjukskötare får i fortsättningen förskriva till exempel allergiläkemedel och smärtstillande läkemedel, av vilka det finns både egenvårdsförpackningar och receptbelagda förpackningar. Dessutom utökas det utbud av läkemedel som används för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och astma. Nya sjukdomskategorier för vilka sjukskötare får förskriva läkemedel är kranskärlssjukdom, angina pectoris bröstsmärta och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vaccinutbudet utökas med ett vaccin mot fästingburen encefalit för personer som bor och vistas länge i områden där incidensen är hög.

Sjukskötaren får fortfarande välja att förskriva läkemedlet med dess generiska namn, dvs. enligt det verksamma ämnet, styrkan och läkemedelsformen. Möjligheten att förskriva läkemedel också med handelsnamnet förenhetligar praxisen för förskrivning av läkemedel för läkare och sjukskötare samt underlättar apotekens arbete när de ska säkerställa att recepten är korrekta.

Läkemedel får förskrivas endast på basis av en vårdplan eller en bedömning av vårdbehovet

För vissa sjukdomar och i vissa fall får en sjukskötare fortsätta en medicinering förutsatt att en läkare har gjort en diagnos, eller förskriva läkemedel för ett behov av vård som sjukskötaren konstaterat. Sjukskötarens rätt att förskriva läkemedel till en patient som hen vårdar är begränsad också när det är fråga om förebyggande vård.

Vid de nämnda sjukdomarna ska medicineringen av de läkemedel som läggs till i det läkemedelsutbud som sjukskötare får förskriva följa riktlinjerna för god medicinsk praxis eller Läkarhandboken.

Sjukskötare får förskriva läkemedel endast om de har genomfört den utbildning som krävs och fått förordnande av den ansvariga läkaren vid verksamhetsenheten. I förordnandet anges vilka läkemedel sjukskötaren får förskriva och eventuella begränsningar för läkemedelsförskrivningen.

Förordningen träder i kraft 1.1.2020 - de nya uppgifterna uppdateras i Läkemedelsdatabasen 1.3.2020

Ändringen av förordningen om förskrivning av läkemedel träder i kraft den 1 januari 2020. Vid den tidpunkten får sjukskötare dock ännu inte förskriva de nya läkemedel som nämns i förordningen, eftersom de nödvändiga uppgifterna förs in i Läkemedelsdatabasen först den 1 mars 2020. Patientdatasystemen kontrollerar automatiskt i Läkemedelsdatabasen att det läkemedel som ska förskrivas får förskrivas av en sjukskötare.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (992/2019) https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190992

Ytterligare information:

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460
Marjukka Vallimies-Patomäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 373

Tillbaka till toppen