Hoppa till innehåll
Media

Romernas delaktighet bör stärkas vid genomförandet av programmet för romsk politik 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 13.41
Nyhet

Finlands andra program för romsk politik (Rompo2) genomfördes 2018–2022. I en nyligen publicerad rapport utvärderas genomförandet av programmet med hjälp av två enkäter om arbetet med romer på lokal nivå i kommunerna och på nationell nivå.

Det huvudsakliga syftet med programmet var att stödja romernas delaktighet i samhället och tillgodoseendet av deras språkliga, kulturella och sociala rättigheter. Programmet omfattade 97 åtgärder.

I programmet Rompo2 låg det särskild tonvikt på genomförandet av politiken avseende romer på lokal och regional nivå. Kommunerna var tydligt utsedda som ansvariga för åtgärderna, och vid sidan av programmet Rompo2 utarbetades handboken MAARO, som gav kommunerna anvisningar om att ta fram lokala program för romsk politik.

Resultaten visar att de kommuner som hade utarbetat ett lokalt romprogram också var mest engagerade i att genomföra rompolitiken.

Enligt resultaten var den delaktiggörande processen vid planeringen av programmet en av dess styrkor, men i genomförandet och i synnerhet uppföljningen av genomförandet skulle romerna ha kunnat inkluderas bättre.

Det finns också utrymme för förbättring när det gäller kopplingen av rompolitiken till andra nationella program, systematiken i finansieringen och samordningen av genomförandet samt beaktandet av mångfalden och deltagandet bland olika delar av den romska befolkningen. Även den faktiska jämlikheten samt diskriminering av och fientlighet mot romer bör beaktas effektivare i framtiden. De romska kvinnornas ställning bör också förbättras.

Planeringen av en ny programperiod bör ha ett starkare kunskapsunderlag. Rompolitikens effekt på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna bör vara det primära utvärderingsobjektet. 

Programmet för romsk politik 2023–2030 är under arbete, och det publiceras i början av 2023.

Mer information 

Anneli Weiste, specialsakkunnig, generalsekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen