Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 11.07 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 10.58
Pressmeddelande 163/2022

Syftet med propositionen är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen genom att sänka de priser som läkemedelsanvändarna betalar för läkemedlen och minska statens utgifter för läkemedelsersättningar.

Propositionen hänför sig till reformen av läkemedelsärenden, som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och säkerställa läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen samt tillgången och tillgängligheten till smidiga tjänster. Propositionen hänför sig också till finansieringen av en bindande minimidimensionering av omsorgspersonalen. 

I propositionen och i de utkast till förordning som finns i bilagorna föreslås att

  • förskrivningen av de billigaste biologiska läkemedlen ska effektiviseras 
  • flera inhalerbara läkemedelspreparat ska godkännas till systemet med apotekens utbyte av läkemedel och referenspriser
  • bestämningsgrunderna för referensprisgrupperna ska ändras 
  • läkemedelstaxan för receptbelagda läkemedel ska ändras genom att minska apotekens andel av försäljningsbidraget av det lägsta försäljningspriset på receptläkemedel. 

Det föreslås att förskrivningen av de billigaste biologiska läkemedlen ska effektiviseras så, att bestämmelsen om läkarens skyldighet att förskriva det billigaste läkemedelspreparatet av de jämförbara och utbytbara biologiska läkemedelspreparat som är tillgängliga flyttas från förordningen till lagen.   Ordalydelsen i bestämmelsen ska preciseras och övriga bestämmelser som hänför sig till den ska ändras. Skyldigheten ska dessutom stärkas genom att övervaka aktörerna och förnya myndighetstillsynen. I social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel föreslås dessutom en ändring som innebär att alla recept på biologiska läkemedel är i kraft ett år.  

Villkoren för inhalerbara läkemedelspreparats utbytbarhet föreslås bli ändrade så, att det för förteckningen över utbytbara läkemedelspreparat är möjligt att godkänna sådana inhalerbara läkemedelspreparat som har samma verksamma ämnen, ämnesmängder och terapeutiska värde och vars apparatur är i den mån likadan att det är säkert att byta ut preparaten efter att apotekets farmaceuter har gett läkemedelsanvändarna rådgivning om hur apparaturen ska användas.  

Bestämningsgrunderna för referensprisgruppen föreslås bli ändrade så, att en referensprisgrupp bör innehålla minst två läkemedelspreparat som saluförs och ersätts, och åtminstone det ena bör vara ett synonympreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat.  

Ändringshelheten innefattar dessutom ett förslag till ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa. Det föreslås att läkemedelstaxan för receptläkemedel ska ändras så att apotekens andel av försäljningsbidraget minskar.  

De föreslagna åtgärderna sänker läkemedelspriserna. Detta minskar å andra sidan både läkemedelsanvändarnas läkemedelsutgifter och statens utgifter för läkemedelsersättningar. Om statens utgifter för läkemedelsersättningar minskar kan välfärdsområdena få ytterligare finansiering. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Det svenskspråkiga materialet publiceras så fort översättningarna är klara. För detta material gäller en separat remisstid på sex veckor som börjar den dag då materialet publiceras. 

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Propositionen är på remiss till den 18 augusti.

Mer information:

21.6.-3.7.2022 och 1.8.2022 Tuija Metsävainio, regeringssekreterare 
4.7.-10.7.2022 Anne Hautala, specialsakkunnig 
11.7-24.7.2022 Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman 
25.7.-31.7.2022 Tuula Helander, direktör
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen