Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om inbesparingar i Fpa-ersättningarna har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2022 15.01 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 13.20
Pressmeddelande 158/2022

Det föreslås att den personaldimensionering som föreskrivs i äldreomsorgslagen delvis ska finansieras genom inbesparingar i Fpa-ersättningarna, närmare bestämt ersättningarna för vård och undersökningar inom den privata sjukvården. En del av de medel som använts för Fpa-ersättningarna ska styras till finansieringen av välfärdsområdena. Inbesparingarna gäller i huvudsak ersättningarna för undersökningar och vård, men även vissa ersättningar för läkararvoden.  Inbesparingsåtgärderna ska inte gälla tandvården och mentalvårdstjänsterna. Propositionen är på remiss till den 7 augusti.

Syftet med propositionen är att från ingången av år 2023 genomföra inbesparingar i sjukförsäkringsersättningarna för vård och undersökningar inom den privata hälso- och sjukvården. En del av medlen för ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården ska riktas till välfärdsområdenas allmänna finansiering. 

I propositionen föreslås det att ersättningarna för undersökningar och vård inom sjukvården ska kvarstå i fråga om de undersöknings- och vårdåtgärder som föreskrivits av en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare. Dessutom föreslås det att undersökningar utförda av en psykolog ska ersättas också i fortsättningen. I övrigt ska ersättningarna för undersökning och vård avskaffas. 

I fortsättning beviljas Fpa-ersättning för besök på allmänläkares och specialläkares mottagningar.  Ersättningstaxan ska vara ett jämnstort belopp (ca 8 euro). Beloppet motsvarar ungefär den ersättningstaxa som betalas för de flesta besök på en allmänläkarmottagning.  

De vård- och undersökningsåtgärder som vidtas av läkare ska inte längre vara ersättningsgilla, med några undantag. Det föreslås att bestämmelserna ska preciseras genom en förordning av statsrådet. 

Det föreslås också att ersättningarna för sjukvård som getts i ett land utanför EU eller EES eller i Schweiz ska avskaffas. För den försäkrade har de sjukförsäkringsersättningar för sjukvård som man får i dag ingen stor betydelse, och de garanterar inte heller att försäkrade får omfattande ersättning utomlands om de blir sjuka. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 

Mer information:

Emmi Vettenranta, sakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen