Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill förenhetliga tobaksprodukternas förpackningar genom att ändra tobakslagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 13.44
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av tobakslagen. En av de viktigaste ändringar som föreslås i propositionen är att man i Finland ska ta i bruk så kallad plain packaging, det vill säga förenhetliga tobaksprodukters och motsvarande produkters detaljhandelsförpackningar.

Det betyder att detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte får skilja sig från detaljhandelsförpackningar för andra motsvarande produkter i fråga om sina märkningar eller annan utformning. Bland annat varumärken och logotyper tas bort från tobaksaskarna. Även utformningen av cigaretter och påfyllningsbehållare samt nikotinvätskors utseende förenhetligas genom lagen. Genom förordning utfärdas bestämmelser om de tekniska detaljer som gäller förenhetligandet av förpackningarna och produkterna. 

Ändringarna gör de produkter som avses i tobakslagen och deras detaljhandelsförpackningar mindre attraktiva och förhindrar att förpackningar används som verktyg för marknadsföring. Syftet med förslaget är särskilt att minska risken för att unga börjar använda tobaksprodukter och motsvarande produkter.

Bestämmelserna som förenhetligar produkterna och deras detaljhandelsförpackningar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 efter en övergångsperiod på ett år.

Förbudet mot karakteristiska dofter och smaker utvidgas

De produkter som är avsedda att ge tobaksprodukter en karakteristisk doft eller smak förbjuds. En sådan produkt är till exempel de smakkort som används för smaksättning av tobaksprodukter. Med karakteristisk doft eller smak avses en doft eller smak av annat än tobak, som kommer från en tillsats eller kombination av tillsatser. Karakteristiska dofter i tobaksprodukter är bland annat choklad, jordgubb och menthol. Karakteristiska dofter och smaker i vätska för elektroniska cigaretter ska vara förbjudna även i fortsättningen. 

Rökförbud på lekplatser och badstränder

Det föreslås att tobaksrökning ska vara förbjuden på utomhuslekplatser och allmänna badstränder.  Genom att utvidga rökförbudet till nya områden skyddar man människorna, särskilt små barn, mot skadorna av passiv rökning. De utvidgade rökförbuden minskar också den nedskräpning som följer av rökning och de miljöolägenheter som detta orsakar.

Tillsynsavgiften ska täcka utgifterna för produkttillsynen

Enligt förslaget ska de som tillverkar och importerar de produkter som avses i tobakslagen betala en årlig tillsynsavgift till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Avgiften baserar sig på produkternas försäljningsvolymer. Intäkterna från övervakningsavgifterna effektiviserar särskilt produkttillsynen. I propositionen ingår det dessutom vissa tekniska preciseringar som bland annat effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen.

Förslaget till den nya tobakslagen genomför det mål i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering som gäller att minska beroendet av rusmedel och fortsätta det målmedvetna arbetet för att minska tobaksrökningen. Som stöd vid beredningen har man använt de förslag som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken framförde 2018.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550 
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343 (allmänna tobakspolitiken) 


 

Tillbaka till toppen