Hoppa till innehåll
Media

Regeringen har färdigställt ett utkast till propositionen om familjeledighetsreformen

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2021 10.30
Pressmeddelande

Regeringens utkast till propositionen om familjeledighetsreformen har färdigställts och publicerats.  Utlåtanden om propositionen tas emot under tiden 19.2 - 2.4.2021.  

”Familjeledighetsreformen är framför allt en reform för barnets bästa. Genom den nya familjeledighetsmodellen behandlas varje barn lika oberoende av familjeform. Reformen främjar en jämlikare fördelning av vårdansvaret i familjen, och barnets relation till bägge föräldrarna får en bra början”, konstaterar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.  

Under beredningen ändrade man modellen för dagpenningarna så att bägge föräldrarna nu föreslås få en kvot på 160 dagpenningsdagar. Dagpenningsdagarna är sex per vecka, och enligt modellen blir det då 12,8 månader med föräldrapenning per barn. Av dagpenningsdagarna kan 0-63 dagar överföras till den andra föräldern. I syfte att trygga slutskedet av graviditeten föreslås det dessutom en graviditetspenning för 40 dagpenningsdagar, vilket betyder att det totala antalet dagpenningsdagar blir 14 månader. I familjer med en förälder får den enda föräldern bägge kvoterna. Det enda undantaget i modellen är familjerna med två, tre eller flera barn. För dem förlängs dagpenningskvoten med 78 dagpenningsdagar för andra barnet och för varje därpå följande barn. 

Enligt den nya familjeledighetsmodellen kan dagpenningsdagarna användas tills barnet fyller 2 år.  Dagpenningarna kan delas upp i flera perioder, med undantag av graviditetspenningsperioden som ska hållas i ett streck och börja 14-30 dagar före den beräknade tiden. Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller frånlevande förälder. 

Den totala familjeledighetsmängden ökar en aning i och med reformen. För närvarande består familjeledigheterna av moderskapspenningen för gravida kvinnor (105 vardagar / ca 4,2 mån), faderskapspenningen för pappor (54 vardagar / ca 9 veckor) och föräldrapenningen för den ena föräldern eller bägge föräldrarna (158 vardagar / ca 6,3 mån).  

Investering i föräldraskapet, familjen och barnets välbefinnande

Målet för reformen är en jämnare fördelning av familjeledigheterna. Avsikten är särskilt att flera pappor ska ta ut den familjeledighet som de har rätt till. Om målet uppnås, kommer samhällets totala kostnader för familjeledigheterna att öka eftersom pappornas totala antal dagpenningsdagar ökar.   

”Familjeledighetsreformen stöder familjernas välfärd. Reformen är en investering. Det handlar om att stödja familjernas utkomst i ett viktigt livsskede”, säger minister Pekonen. 


Målet att öka jämställdheten i arbetslivet

Utöver de mål som ingår i regeringsprogrammet verkställer man genom reformen också de ändringar som bör göras på grund av EU:s direktiv om balans i arbetslivet. Syftet med ändringarna är att främja jämställdheten mellan könen i arbetslivet och möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv. 

”Det är inte bara lagarna och bestämmelserna som påverkar jämställdheten i arbetslivet, utan också attityderna. Vi vill uppmuntra papporna att använda sin familjeledighet mer än de gör för närvarande. En jämnare fördelning av familjeledigheterna har en positiv inverkan på jämställdheten och gagnar inte bara familjerna, utan hela samhället”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

De centrala ändringarna i arbetsavtalslagen gäller bland annat benämningarna på familjeledigheterna och de tider då familjeledigheterna kan tas ut. En helt ny familjeledighet är den nya ledigheten för anhörigvård, som baserar sig på direktivet om balans i arbetslivet. Den är avsedd för situationer där en nära anhörig behöver akut hjälp. Ledigheten för anhörigvård utan ersättning kan tas ut högst fem dagar i året. 

Reformen beaktas inom småbarnspedagogiken 

I fortsättningen föreslås rätten till småbarnspedagogik gälla från och med den kalendermånad då barnet fyller 9 månader. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken ska kvarstå även om barnet inte deltar i småbarnspedagogiken under föräldraledighetsperioden, förutsatt att barnet är högst 13 veckor borta utan avbrott och föräldern har meddelat om frånvaron i förväg. Genom den föreslagna ändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken förblir frånvaron avgiftsfri. 

”Barnet får hålla samma bekanta plats inom småbarnspedagogiken samtidigt som föräldrarna kan ta ut sina föräldraledigheter mer flexibelt än tidigare. För barnets välbefinnande och utveckling är fortgående och trygga mänskliga relationer viktiga, och det har varit utgångspunkten också vid beredningen av familjeledighetsreformen”, säger undervisningsminister Jussi Saramo.  

Samarbetet vid beredningen

Familjeledighetsreformen har beretts av en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet. I fråga om arbetsavtalslagen samarbetade arbetsgruppen med en arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet. Förutom ministerier och olika ämbetsverk deltog även representanter för arbetsmarknadsorganisationer i social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp. Arbetet utgick från målen i regeringsprogrammet. Arbetsgruppen var inte enig i alla frågor. 


Ytterligare information:  

Hanna Hänninen, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 508, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635, [email protected]
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 952, [email protected]
Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 386, [email protected]

 
 

 
 

Tillbaka till toppen