Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår statsgaranti för försäkringar mot skador vållade av coronavirusvaccinering

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 13.56
Pressmeddelande

Regeringen har berett en lag om tryggande av försäkringsskydd i fråga om coronavirusvacciner. Försäkringsskyddet ska också gälla de som fått vaccination mot coronaviruset.  

Ersättning för de skador på personer som följer av vacciner och läkemedel betalas i Finland från privata läkemedelsskadeförsäkringar som tecknas av tillverkare, importörer och marknadsförare av läkemedel. Från läkemedelsskadeförsäkringen betalas ersättning bland annat för sjukvårdskostnader och inkomstbortfall samt tillfälliga och bestående men. 

I Finland kan läkemedelsskadeförsäkringar tecknas endast hos ett bolag, Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö, som minskar försäkringsrisken genom att teckna en återförsäkring på marknaden. Den föreslagna lagen gör det möjligt att bevilja statsgaranti till ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot skadeverkningar av coronavirusvacciner om återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. 

Genom att bevilja en försäkringsgaranti övertar staten på samma sätt som återförsäkrarna ett partiellt finansieringsansvar för ersättningsutgifterna för den direktförsäkring som försäkringsbolaget beviljat.

Försäkringsgarantin kan ställas för högst ett kalenderår åt gången. På basis av den garanti som beviljas ett försäkringsbolag kan statens ansvar uppgå till sammanlagt högst 30 miljoner euro per kalenderår och om försäkringsgarantin beviljas för flera kalenderår eller flera försäkringsbolag, sammanlagt till 300 miljoner euro. Försäkringsbolaget ska betala staten en avgift för beviljande av försäkringsgarantin. Det försäkringsbolag som fått försäkringsgarantin svarar för ersättningarna till de skadelidande även efter det att statsgarantin har ställts.  

Ytterligare information: 

Hannu Ijäs, direktör, tfn 029 516 3248 
Saara Rahko, regeringssekreterare, tfn 029 516 3126 

Tillbaka till toppen