Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en lag om patientombud och socialombud

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 14.29
Pressmeddelande 274/2022

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om patientombud och socialombud. Lagen ska innehålla bestämmelser om ordnande av den verksamhet som utövas av patientombud och socialombud samt om ombudens oberoende, behörighet och uppgifter. I lagen föreskrivs också om behandlingen av personuppgifter. 

I stället för de nuvarande benämningarna med ombudsman införs de könsneutrala benämningarna patientombud och socialombud.

Patientombudens och socialombudens uppgifter ska i huvudsak motsvara patient- och socialombudsmännens nuvarande uppgifter. De ska bland annat ha till uppgift att ge råd åt patienter, klienter och deras anhöriga, att hjälpa dem göra anmärkningar och att informera om deras rättigheterna. Patient- och socialombuden bevakar också utvecklingen i fråga om patienters och klienters rättigheter och ställning och sammanställer en årlig redogörelse till tjänsteanordnarna.

Patient- och socialombudens verksamhet ska i sin helhet ordnas som offentlig tjänst

Det är välfärdsområdena och Helsingfors stad som ska ordna patientombudens och socialombudens verksamhet inom den offentliga och den privata social- och hälsovården, inom företagshälsovården och småbarnspedagogiken. HUS-sammanslutningen ska ordna patientombudens verksamhet i den hälso- och sjukvård som sammanslutningen ordnar och producerar. 

Privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården ska inte längre ordna patientombudsverksamheten vid sina egna verksamhetsenheter, men de ska fortsättningsvis informera sina patienter om möjligheten att göra en anmärkning, behandla inlämnade anmärkningar och sköta egenkontrollen över sina tjänster. Avsikten är att förenhetliga patient- och socialombudens verksamhet genom att koncentrera verksamheten till välfärdsområdena. 

Staten ska sköta patientombudens verksamhet vid statens mentalsjukhus, inom försvarsmakten och inom hälso- och sjukvården för fångar. Dessutom ska Arbetshälsoinstitutet ordna patientombudens verksamhet i de hälso- och sjukvårdstjänster som institutet producerar.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska föra ett riksomfattande register över patientombud och socialombud. Patient- och socialombudens verksamhet ska, liksom idag, övervakas av regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Satsning på verksamhetens kvalitet

Det måste utses tillräckligt många patient- och socialombud så att tjänsten kan erbjudas patienter och klienter enligt deras behov. Det ska i regel också utses en person med ansvar för verksamheten, som bland annat ska styra, samordna och utveckla verksamheten. För uppdraget som ombud krävs en lämplig högre högskoleexamen och kännedom om uppgiftsområdet.

Patientombudens och socialombudens oberoende och opartiskhet ska tryggas när de sköter sina uppgifter. Oberoendet tryggas bland annat genom att verksamheten ordnas åtskilt från uppgifter som anknyter till ordnande och produktion av social- och hälsovård.

Varje anordnare av patientombudens och socialombudens verksamhet är personuppgiftsansvarig för handlingar som rör verksamheten. 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024. Bestämmelserna om dokumentering och registrering av uppgifter samt bestämmelsen om registreringsskyldighet för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2025. Genom en övergångsbestämmelse tryggas de nuvarande patientombudsmännens möjlighet att fortsätta i sin uppgift trots de nya behörighetskraven. 

Mer information

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen