Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää lakia potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.29
Tiedote 274/2022

Potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista ehdotetaan säädettäväksi uusi laki. Laissa säädettäisiin potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä. 

Nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otettaisiin käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaisivat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Tehtävänä olisi muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulisi seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Potilas- ja sosiaalivastaavien toiminta järjestettäisiin kokonaan julkisena palveluna

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestäisivät potilas- tai sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. HUS-yhtymä järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan järjestämässään ja tuottamassaan terveydenhuollossa. 

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät enää järjestäisi potilasasiamiestoimintaa toimintayksiköissään, mutta niiden tulisi jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja vastata palvelujensa omavalvonnasta. Tavoitteena on, että toiminnan keskittäminen hyvinvointialueille yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa. 

Valtio järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan valtion mielisairaaloissa, Puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa. Lisäksi Työterveyslaitos järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitäisi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista valtakunnallista rekisteriä. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvoisivat aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto kuten nykyisinkin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan laatua parannetaan

Potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia olisi nimettävä riittävästi siten, että palvelua on saatavilla potilaiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toiminnalle pitäisi pääsääntöisesti nimetä myös vastuuhenkilö, jonka tehtävänä olisi muun muassa ohjata, koordinoida ja kehittää toimintaa. Tehtävissä edellytettäisiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtäväalan tuntemusta.

Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuus ja puolueettomuus tulisi turvata heidän hoitaessaan tehtäviään. Riippumattomuutta turvattaisiin muun muassa sillä, että toiminta olisi järjestettävä erillään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kukin potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäjä olisi rekisterinpitäjä järjestämisvastuulleen kuuluvan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan asiakirjoille. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Tietojen dokumentointia ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä sekä Valviran rekisteröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä sovellettaisiin viimeistään 1.1.2025 alkaen. Lisäksi siirtymäsäännöksellä turvattaisiin nykyisten potilasasiamiesten mahdollisuus jatkaa tehtävissään uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, [email protected]

Sivun alkuun