Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringslagens bestämmelser om ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.41
Pressmeddelande 245/2022

Syftet med ändringarna av Fpa-ersättningarna, dvs. ersättningarna för vård och undersökningar inom den privata sjukvården, är att modernisera sjukförsäkringslagen och att bidra till finansieringen av den personaldimensionering som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen. En del av de medel som använts för Fpa-ersättningarna ska styras till finansieringen av välfärdsområdena.

Syftet med propositionen är att från och med år 2023 göra inbesparingar när det gäller sjukförsäkringens ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården. Syftet är också att minska de offentliga utgifterna i de situationer där Finland inte har någon internationell skyldighet att ersätta patienters sjukvårdskostnader. 

Inbesparingarna gäller ersättningarna för undersökningar, vård och läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården. Inbesparingsåtgärderna ska inte gälla tandvården och mentalvårdstjänsterna. I fortsättningen ska man enligt förslaget ersätta kostnader endast för sådana laboratorie- och röntgenundersökningar som föreskrivits av en tandläkare, specialläkare i psykiatri eller en specialläkare i mun- och käkkirurgi. Även kostnader för psykologiska undersökningar ska ersättas.  Övriga ersättningar för undersökningar och vård ska inte längre betalas. 

I fortsättningen ska besök på en allmänläkares eller specialläkares mottagning ersättas till ett lika stort belopp (ca 8 €), med undantag för besök hos psykiater eller specialtandläkare som fortfarande ska ersättas enligt en specialtaxa. Behandlingar, undersökningar eller ingrepp som utförs av en läkare ska inte längre vara ersättningsgilla, med några undantag. Det föreslås att begränsningarna i fråga om ersättningarna för läkararvoden ska preciseras i en förordning av Statsrådet. 

Resor i anknytning till sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården och övernattning i samband med dem ska ersättas endast till de delar vården eller undersökningarna ersätts enligt sjukförsäkringslagen. 

Dessutom föreslås det att man ska upphäva den bestämmelse i sjukförsäkringslagen som handlar om rätten till ersättning för kostnader för sjukvård som getts i någon annan stat än en EU- eller EES-stat eller i Schweiz. Enligt förslaget ska ersättning för sjukvårdskostnader fortfarande betalas i de situationer där rätten till ersättning grundar sig på internationella avtal som är bindande för Finland eller på EU-förordningar. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Emmi Vettenranta, sakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen