Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om pension för företagare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.34 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 15.02
Pressmeddelande 151/2022

Syftet med ändringarna är att förbättra företagares pensionsskydd och stödja verkställandet av lagen om pension för företagare. Målet är att företagarens arbetsinkomst bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats.  

Enligt praxisen i dag för bedömningen av företagares arbetsinkomster bedöms företagarens arbetsinkomst inte enligt arbetsinsatsen, utan företagarens arbetsinkomst bestäms endast på basis av de uppgifter om inkomsten som företagaren ger. Det här har lett till att nivån på arbetsinkomsten inte alltid motsvarar företagarens arbetsinsats på det sätt som förutsätts i den gällande lagen. 

Genom de föreslagna ändringarna kan företagares arbetsinkomster nå en sådan nivå som säkerställer att företagaren kan tjäna in ett arbetspensionsskydd som är tillräckligt i förhållande till inkomstnivån under tiden i arbete och få en skälig utkomst under pensionstiden. Detta garanterar i sin tur att nivån på företagarens sociala trygghet är tillräckligt hög under tiden i arbete, eftersom nivån på många förmåner bestäms enligt företagarens arbetsinkomst.  

Arbetsinkomsten ska regelbundet följas upp och justeras på det sätt som föreslås i lagen om pension för företagare. Om företagsverksamheten fortsätter motsvarar arbetsinkomsten genom det nya förfarandet bättre den nivå på arbetsinkomsten som lagen förutsätter. Definitionen av arbetsinkomsten har inte ändrats, utan bestämmelserna om de uppgifter som arbetsinkomsten grundar sig på har preciserats.  

Dessutom föreslås det en ändring av teknisk natur i lagen om pensionsskyddscentralen, och att giltighetstiden för lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska förlängas till utgången av år 2024.  

”Lagändringarna minskar underförsäkringen och förbättrar därför företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet. Men ännu finns det mycket att göra för att förbättra företagarnas sociala trygghet”, säger minister Sarkkinen.  

Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. I beredningen deltog Akava, Finlands Näringsliv EK rf, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, STTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland rf och finansministeriet. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen