Hoppa till innehåll
Media

Regeringen beslutade om överföring av den statliga vaccinforskningens uppgifter till Finvac och om finansiering av aktiebolaget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 16.15 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 9.17
Pressmeddelande 152/2022

Regeringen har beslutat att de uppgifter som hänför sig till den statliga vaccinforskningen överförs från Institutet för hälsa och välfärd till Finvac Ab och att staten som majoritetsaktieägare investerar 6,7 miljoner euro i bolaget.

Finska staten och Tammerfors högskolestiftelse har tillsammans bildat aktiebolaget Vaccinforskningscentralen Finvac Ab, vilket innebär att vaccinforskningstjänsterna vid Institutet för hälsa och välfärd och vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet sammanslås till ett bolag som sköter specialuppgifter och har staten som majoritetsägare. Efter att bolaget bildades i december 2021 har bolaget förberetts för att ta emot funktioner från Institutet för hälsa och välfärd och Tammerfors universitet. Nu har statsrådet behandlat ärendet, och staten överlåter funktionerna i fråga från Institutet för hälsa och välfärd och kapitaliserar bolaget i enlighet med den lag som tidigare antagits. 

Den affärsverksamhet som överförs från Institutet för hälsa och välfärd innefattar bland annat 

  • de omsättningstillgångar som hör till vaccinforskningsverksamheten, inklusive därtill hörande fordringar 
  • de skulder som hör till vaccinforskningsverksamheten 
  • de serviceavtal och andra avtal, anbud, anbudsbegäranden och förbindelser som hör till vaccinforskningsverksamheten 
  • den personal som hör till vaccinforskningsverksamheten 
  • den semesterlöneskuld och de lönebikostnader som hänför sig till de anställda som överförs (6 st.). 

I de tillgångar som Institutet för hälsa och välfärd överlåter till Vaccinforskningscentralen genom apport ingår finska statens kapitalinvestering, som uppgår till 6,7 miljoner euro. I gengäld mot överlåtelsen av funktioner och kapitalinvesteringen får Institutet för hälsa och välfärd 51 av bolagets aktier, som överlåts till social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget på statens vägnar.

Överföringen av funktionerna från Institutet för hälsa och välfärd till Vaccinforskningscentralen Finvac bedöms ske den 1 september 2022.

I fråga om de funktioner som ska överlåtas av vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet har det upprättats ett apportavtal på samma grunder.

Mer information:

Tuula Helander, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen