Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lagstiftningen om service för äldre framskrider - nu behandlas hemvården 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 11.06
Pressmeddelande 165/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har färdigställt ett utkast till en regeringsproposition med syftet att förbättra tjänsterna för äldre människor, särskilt tjänsterna i hemmet. Samtidigt vill man också utveckla boendetjänsterna. Utkastet är på remiss till den 27 augusti. 

Propositionen är nästa steg i reformen av lagstiftningen om tjänster för äldre. Under den första fasen såg man bland annat över bestämmelserna om personaldimensioneringen för tjänsterna inom heldygnsvården. 

Säkerheten och servicen inom hemvården förbättras

Syftet är att säkerställa att äldre människor kan leva tryggt hemma och att de får de tjänster i hemmet som de behöver. Det föreslås att hemtjänsten och hemsjukvården ska sammanföras och höra till hemvården, och att stödtjänsterna ska bli en separat servicekategori. 

I fortsättningen måste det ordnas hemvård enligt de äldres behov under alla tider på dygnet, också på natten. De trygghetstjänster som ges dygnet runt ska ingå i stödtjänsterna och omfattas av enhetliga kvalitetskrav. 

Reformen av tjänsterna i hemmet gagnar också andra än äldre, som till exempel kunder inom närståendevården och barnfamiljer. Barnfamiljernas rätt till hemtjänster, som i dag är subjektiv, främjas genom att man tar in en egen paragraf om detta i lagen.  

Starkare ledning och ökat välbefinnande på arbetsplatsen 

Genom lagen stärks kommunernas skyldighet att sörja för att äldre människor får sådan hemvård som de behöver och att den är av hög kvalitet. Detta övervakas i första hand genom dagliga hembesök och bra planering.  

Personalen ska använda en så stor del av arbetstiden som möjligt för kunden, vilket förbättrar möjligheterna att beakta kundens önskemål. I chefernas uppgifter ska också ingå att sörja för att de anställda orkar med sitt arbete. 

I lagen föreslås dessutom bestämmelser som tryggar en tillräcklig personal inom hemvården. Det betyder att man måste reagera omedelbart om personalresurserna inte är tillräckliga. Personalens tillräcklighet måste också följas upp kontinuerligt genom egenkontroll.  

Med hjälp av distansbesök och andra tekniska lösningar kan man använda arbetstiden effektivare och minska arbetets belastning.  

Målet att öka boendets mångfald och minska flyttandet

De viktigaste ändringarna när det gäller boendetjänsterna gäller det normala serviceboendet och det serviceboende med heldygnsomsorg som i fortsättningen ska ha benämningen omsorgsboende. 

Serviceboendet ska vara tillgängligt för dem som utöver service även behöver en lämplig bostad och som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själva kan skaffa en bostad. Kommunen ska ha en skyldighet att ordna personens boende i en trygg och tillgänglighetsanpassad boendemiljö som stöder socialt umgänge. Servicen ordnas separat som hemvård, och vid behov som annan socialservice.

Omsorgsboende ska ordnas för dem som behöver kontinuerlig omsorg eller krävande professionell vård dygnet runt varje dag. Man ska inte längre få ordna långvarig institutionsvård för äldre vid enheter för institutionsvård inom socialvården.  

Syftet med lagen är att främja mångsidiga boende- och servicehelheter. I en och samma byggnadshelhet ska det kunna finnas både serviceboende och omsorgsboende, och dessutom normala bostäder. Om hälsotillståndet hos en kund inom serviceboendet eller hos en person som bor i en normal bostad försämras, ska personen få omsorgsboendeservice utan att behöva flytta till en annan bostad. 

Reformen är en del av en större helhet

Propositionen är en del av en större reform av tjänsterna för äldre. Reformen av tjänsterna stöds också genom utvecklingsprojekt och styrning av rekommendationskaraktär samt uppföljning och övervakning av servicekvaliteten.   

Inom det nationella åldersprogrammet utvecklar man till exempel mångsidiga boendeformer och främjar användningen av teknik. Det finns också en kvalitetsrekommendation som grund för förbättrandet av servicekvaliteten. Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat en undersökning som ska användas permanent för att följa upp läget inom äldreomsorgen. Undersökningen ska utvidgas och spridas ytterligare.  

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549

Tillbaka till toppen