Hyppää sisältöön
Media

Iäkkäiden ihmisten palvelujen kokonaisuudistus etenee – nyt vahvistetaan kotihoitoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2021 11.06
Tiedote 165/2021

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi, jolla halutaan parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten kotiin annettavia palveluja. Samalla myös asumispalveluja uudistetaan. Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 27.8. saakka.

Esitysluonnos on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.

Kotihoidon turvallisuus lisääntyy ja palvelun toteutuminen varmistuu

Tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti sekä saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut. Nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettäisiin kotihoidoksi ja tukipalvelut erotettaisiin omaksi palvelumuodokseen.

Jatkossa kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin. Ympärivuorokautiset turvapalvelut olisivat osa tukipalveluja, ja niiden toteuttamiselle säädettäisiin yhtenäiset laatuvaatimukset.

Kotiin annettavien palvelujen uudistus hyödyttäisi muitakin kuin iäkkäitä ihmisiä, kuten omaishoidon asiakkaita ja lapsiperheitä. Lapsiperheiden nykyistä subjektiivista oikeutta kotipalveluihin vahvistettaisiin nostamalla tämä oikeus omaksi pykäläkseen. 

Vahvempaa johtamista sekä parempaa työhyvinvointia 

Lailla vahvistettaisiin kuntien velvollisuutta huolehtia siitä, että iäkäs ihminen saa tarpeitaan vastaavaa ja laadukasta kotihoitoa. Tämä toteutuisi ennen muuta päivittäisten kotikäyntien hyvällä suunnittelulla. 

Mahdollisimman suuri osuus henkilöstön työajasta käytettäisiin asiakastyöhön, mikä parantaisi asiakkaan toiveiden huomioon ottamista. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen lisättäisiin myös toimintayksikön johtajan tehtäviin.

Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset, joilla turvataan kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Mahdolliseen työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi. Henkilöstön riittävyyttä olisi seurattava jatkuvasti myös omavalvonnan avulla. 

Etäkäyntien ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa työajan riittävyyttä ja helpottaa työn kuormittavuutta. 

Tavoitteena monimuotoisempi asuminen ja vähemmän muuttoja

Asumispalveluissa merkittävimmät muutokset koskisivat tavallista palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista, jota kutsuttaisiin jatkossa hoiva-asumiseksi.

Palveluasumiseen pääsisivät ne henkilöt, jotka tarvitsevat palvelujen lisäksi soveliaan asunnon, mutta eivät voi itse sitä järjestää heikentyneen toimintakykynsä takia. Kunnalla olisi velvollisuus järjestää henkilön asuminen yhteisöllisyyttä tukevassa, turvallisessa ja esteettömässä asuinympäristössä. Palvelut järjestettäisiin erikseen kotihoitona ja tarvittaessa muina sosiaalipalveluina.

Hoiva-asumista järjestettäisiin henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa päivittäin ja ympäri vuorokauden. Iäkkäille ihmisille ei enää saisi järjestää pitkäaikaista laitoshoitoa sosiaalihuollon laitosyksiköissä. 

Lailla edistettäisiin monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien muodostamista. Samassa rakennuskokonaisuudessa voisi olla palveluasumisen ja hoiva-asumisen asiakkaita sekä tavallisia asuntoja. Kun palveluasumisen asiakkaan tai tavallisen asunnon asukkaan kunto heikkenee, hänen pitäisi saada hoiva-asumisen palvelua ilman että hänen tarvitsee vaihtaa asuntoa.

Lakiuudistus on osa suurempaa kokonaisuutta

Esitysluonnos on osa laajempaa iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistamista. Palvelujen parantamista tuetaan myös kehittämishankkeilla, suositusluontoisella ohjauksella sekä palvelujen laadun seurannalla ja valvonnalla. 

Kansallisessa ikäohjelmassa kehitetään esimerkiksi monimuotoista asumista ja teknologian laajempaa hyödyntämistä. Myös laatusuositus luo pohjaa laadukkaammille palveluille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Vanhuspalvelujen tila -seuranta vakinaistetaan, ja sitä on tarkoitus laajentaa ja tihentää.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 0295 163 549

Sivun alkuun