Hoppa till innehåll
Media

Rapport publicerad om kvinnors och mäns representation i kommunala bolags högsta ledning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2017 11.00
Nyhet

En rapport om kvinnors och mäns representation i den högsta ledningen i kommunägda bolag har färdigställts. Utredningen om fördelningen av ledande uppgifter enligt kön i bolag med kommunal majoritet, som social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet gav Statistikcentralen i uppdrag att göra, är den första i sitt slag. De första resultaten av utredningen publicerades i mars 2017.

För utredningen undersökte Statistikcentralen år 2015 den högsta ledningen i sammanlagt 1 716 kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna.

År 2015 var 34 procent av styrelsemedlemmarna i bolag med kommunal majoritet kvinnor. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor och av styrelseordförandena 16 procent. Andelarna har beräknats för bolag där personalen uppgår till minst en. I styrelserna för mindre bolag är kvinnornas andel mindre än 30 procent. I statligt ägda bolag eller bolag med statlig majoritet var kvinnornas andel i styrelserna under samma år klart större än i de kommunala bolagen.

I kommunernas egna organ fanns fler kvinnor än kvinnor i ledande uppgifter i bolag med kommunal majoritet. Efter kommunalvalet våren 2017 finns 39 procent kvinnor i kommunfullmäktige. Å andra sidan finns det klart färre kvinnor i de allra högsta ledande uppgifterna i kommunen: Av ordförandena i kommunstyrelser var 26 procent och i kommunfullmäktige 28 procent kvinnor (2013). Av alla kommundirektörer var 18 procent kvinnor (2014).

I utredningen har man även undersökt kvinnliga och manliga chefers andel bland annat enligt bolagets storlek och sektor samt chefernas ålder och utbildningsbakgrund.

Jämställdhetsperspektiv viktigt i den högsta ledningen i kommunägda bolag

I utredningen konstateras att det är viktigt att också i fortsättningen undersöka könsfördelningen regelbundet. På det sättet kan man följa jämställdhetssituationen och dess förändringar i kommunala bolag.

Antalet kommunägda bolag har ökat under senare tid. Den pågående social- och hälsovårds- och landskapsreformen talar för att uppgifter uppdateras regelbundet och datainnehållen utvidgas till att omfatta nya aktörer.

Det är särskilt viktigt att följa hur omorganiseringen av kommunernas och landskapens funktioner påverkar maktfördelningen och genomförandet av jämställdhet i kommuner och landskap.

Ytterligare information

Antti Katainen, statistikchef, tfn 029 551 2347
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63205
Sinikka Mikola, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 342 8218

Tillbaka till toppen