Hoppa till innehåll
Media

Principbeslutet om det nationella åldersprogrammet har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.28
Pressmeddelande

Syftet med det nationella åldersprogrammet är att främja god funktionsförmåga hos äldre och att bygga upp ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart servicesystem. Principbeslutet om åldersprogrammet gäller åren 2023-2030. Utlåtanden om beslutet kan lämnas in till den 31 augusti 2022. 

Principbeslutet om det åldersprogram som nu bereds innehåller principerna för genomförandet av åldersprogrammet till år 2030, en genomförandeplan för åren 2023-2027 och preliminära förslag till åtgärder för åren 2027-2030.  

I principbeslutet uppdelas innehållet i fem övergripande teman:

 1. Stärka äldres delaktighet, självbestämmanderätt och resurser inom alla samhällets delområden
 2. Bättre beakta äldres individuella omständigheter och behov samt den äldre befolkningens mångfald inom alla samhällets delområden 
 3. Påverka attityderna till åldrande och fördjupa relationerna mellan generationerna 
 4. Förbättra insamlingen av tillförlitlig och jämförbar data, utveckla förfarandenas verkningsfullhet och utveckla indikatorer för att säkerställa kvaliteten på verksamheten och stödja kunskapsledningen 
 5. Identifiera och nyttja de möjligheter som befolkningens åldrande ger

De centrala målen i principbeslutet är att stärka äldres funktionsförmåga och delaktighet och att nyttja de möjligheter som befolkningens åldrande ger. Detta förutsätter förebyggande åtgärder som upprätthåller och förbättrar funktionsförmågan hos den äldre befolkningen och riskgrupperna. Det är viktigt att alla aktörer i samhället är med i arbetet för att stödja äldres funktionsförmåga och delaktighet.  

Utkastet till principbeslutet har beretts i samarbete med ministerier, kommuner, organisationer och andra aktörer. I de olika workshopparna, forumen och diskussionstillfällen under beredningen av principbeslutet och genomförandeplanen deltog även medlemmar i äldreråd och äldre medborgare. Principbeslutet är ett led i det långsiktiga arbete som sträcker sig över regeringsperioderna.  


Vad är åldersprogrammet?

Den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som utarbetat det nationella åldersprogrammet fram till 2030, med ett livskraftigt åldrande i Finland som mål, blev färdig med programmet i oktober 2020. Programmet innehåller mätbara långsiktiga mål för 2030 i anknytning till konsekvenserna av befolkningens åldrande.  

Målen för åldersprogrammet:

 1. Den arbetsföra äldre befolkningen har bättre arbetsförmåga och arbetar längre genom bättre tjänster för äldre 
 2. Äldre har en bättre funktionsförmåga som varar längre  
 3. Frivilligverksamheten har en etablerad ställning i det åldrande samhället 
 4. Tekniken bidrar till att öka välbefinnandet
 5. Bostäderna och boendemiljöerna är anpassade till äldre 
 6. Tjänsterna är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara

Åtgärderna för att uppnå målen för åldersprogrammet gäller att stödja frivilligverksamheten, planera för ibruktagandet av välfärdsteknik, utveckla bostäder och boendemiljöer, främja äldres funktionsförmåga, utveckla tjänsterna för äldre och genomföra program för att öka personalens välbefinnande och tillgången till personal. En del av åtgärderna genomförs inom programmet Framtidens hälsocentral.  


Vad händer härnäst?

Principbeslutet och genomförandeplanen om det nationella åldersprogrammet till 2030: ett livskraftigt åldrande i Finland, sändes på remiss den 17 juni 2022. Remisstiden går ut den 31 augusti 2022. 

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]

Efter remissbehandlingen fortsätter tjänstemännen bereda utkastet i samarbete med intressegrupperna.  Statsrådets principbeslut ska vara färdigt före utgången av år 2022. 

Mer information:

Marjaana Pennanen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen