Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finländska småbarn mer sällan i dagvård än i övriga Norden

Social- och hälsovårdsministeriet
22.12.2015 12.00
Nyhet 62/2015, SHM och THL informerar

År 2014 var 41 procent av alla finländska barn i åldern 1–2 år i dagvård. I de övriga nordiska länderna varierade andelen mellan 70 och 89 procent. Hemvårdsstödet utnyttjas på motsvarande sätt i större omfattning i Finland än i de övriga nordiska länderna.

Andelen föräldradagpenningar som utbetalas till pappor är liten i Finland (8,3 %), men har vuxit 4,1 procentenheter under 2000-talet. Av de nordiska länderna var pappornas andel högst på Island, 29,4 procent. I Sverige var andelen 25,8 procent och i Norge 22,5 procent.  Uppgifterna bygger på Nordiska socialstatistikkommittén NOSOSKOs publikation Social Protection in the Nordic Countries 2013/2014.

Andelen barn som placeras utanför hemmet växer i Norden

Av de nordiska länderna har andelen barn och unga som placerats utanför hemmet vuxit under de senaste åren framför allt i Finland, Sverige och Norge. Andelen barn och unga som placerats är störst i Finland (1,4 % av 0–17-åringarna). 

I alla nordiska länder placeras fler pojkar än flickor utanför hemmet på barnskyddsmässiga grunder. Flest placerade barn och unga fanns i åldersgruppen 15–17 år.

Pensionstagarnas andel av befolkningen växer

Pensionstagarnas andel av befolkningen har vuxit i alla de nordiska länderna på 2000-talet. Andelen pensionerade var störst i Finland. I slutet av år 2014 fick 32 procent av alla 16 år fyllda personer som bor i Finland pension. I Sverige var andelen 31 procent och i Norge 30 procent.

När man utgår från köpkraften var den genomsnittliga lagstadgade ålderspensionen år 2014 högst i Norge och näst högst i Finland. Vid granskningen är det bra att beakta att det i de andra nordiska länderna utöver den lagstadgade pensionen är vanligt med arbetsmarknadsbaserade tilläggspensioner. Det förekom stora skillnader mellan könen när det gäller pensionens storlek.

Av de nordiska länderna fanns det i proportion till befolkningen i arbetsför ålder år 2014 mest personer som får sjukpension i Norge. I Finland har andelen personer som får sjukpension minskat under de senaste åren. Köpkraften för den genomsnittliga sjukpensionen var högst i Danmark och lägst i Sverige. I alla nordiska länder var den genomsnittliga sjukpensionsnivån lägre bland kvinnor än män. 

Antalet ålderspensionstagare som enbart får folkpension har sjunkit i alla de nordiska länderna. Andelen ålderspensionstagare som enbart får folkpension var minst i Sverige och Finland (Sverige 4 % och Finland 4,3 %). Kvinnorna får oftare enbart folkpension än männen.

Nososko är en ständig kommitté som finansieras av Nordiska ministerrådet. För kontakterna i Finland ansvarar Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med THL. Finland är ordförande för ministerrådet och andra samnordiska organ år 2016.

Källa

NOSOSKOs Social Protection in the Nordic Countries 2013/2014

Ytterligare information

Utvecklingschef Riikka Väyrynen, THL, Finlands representant i årsbokens redaktion, tfn 029 524 7670
[email protected]

Finansråd Timo A. TanninenSHM, ordförande för NOSOSKO 2016, tfn 02951 6357
 timo.a.tanninen@stm.fi

Tillbaka till toppen