Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uppgiften att bevilja och betala ut grundläggande utkomststöd överförs till Folkpensionsanstalten vid ingången av år 2017

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2015 13.15
Pressmeddelande 116/2015

Uppgiften att bevilja grundläggande utkomststöd överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten från ingången av år 2017. Målet med ändringen är att bland annat förbättra människornas jämlikhet vid beviljandet av utkomststöd, underlätta och förenkla klienternas skötsel av ärenden, effektivisera myndigheternas verksamhet och minska kommunernas uppgifter. Regeringen föreslog den 17 juni att Republikens President stadfäster lagen om ändring av lagen om utkomststöd och lagen om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice.

Nivån på utkomststödet och grunderna för beviljande av stödet förblir oförändrade. Utkomststödet förblir en behovsprövad förmån som beviljas på basis av ansökan. FPA bedöms dock kunna förenhetliga prövningen i samband med utkomststödet så att människor runt om i Finland i fortsättningen får stöd mer jämlikt.

Utkomststödet är avsett som en kortvarig ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och övriga grundutgifter. Utgifter som ska täckas med utkomststödets grunddel är bland annat utgifter som hänför sig till en familjs dagliga uppehälle såsom utgifter för kost, kläder, smärre hälso- och sjukvårdsutgifter samt utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien. Som övriga grundutgifter beaktas i behövlig utsträckning bland annat boendeutgifter.

Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för det kompletterande och förebyggande utkomststödet, vilka i regel förutsätter särskild prövning.

Kommunen och FPA ska samarbeta för att förverkliga syftet med utkomststödet. FPA ska vid behov även ge den som ansöker om grundläggande utkomststöd handledning och rådgivning om hur man ansöker om kommunens socialvårdstjänster. Utkomststödsklienter har också i fortsättningen rätt att på begäran få ett samtal med kommunens socialarbetare eller socialhandledare senast den sjunde vardagen efter begäran. Dessutom har en klients rätt kompletterats så att klienten i framtiden har rätt att diskutera personligt med en tjänsteman vid FPA om sitt ärende som gäller det grundläggande utkomststödet senast den sjunde vardagen efter att klienten begärt detta.

Ytterligare information

direktör Kari Ilmonen, SHM, tfn 0295 163 299, [email protected]
regeringssekreterare Kaisa Rainakari, SHM, tfn 02951 63102, [email protected]

Tillbaka till toppen