Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kompetenskraven för laddare preciseras

Social- och hälsovårdsministeriet
10.12.2015 14.46
Pressmeddelande 209/2015

Den nya lagen om laddare innehåller de viktigaste bestämmelserna om personer som utför sprängningsarbete, dvs. laddare.

Ett villkor för arbetet som laddare är att personen har ett av arbetarskyddsmyndigheten utfärdat kompetensbrev. För kompetensbrevet krävs att personen uppfyller vissa villkor, bl.a. minst 20 års ålder och att han eller hon med tanke på sitt hälsotillstånd och även annars är lämplig för arbetet. Ett kompetensbrev kan beviljas för fem år åt gången.

I synnerhet bestämmelserna om personens övriga lämplighet för uppgiften har preciserats jämfört med tidigare. Enligt de nya bestämmelserna ska personen ha gott anseende, och regleringen av hur detta ska styrkas har preciserats.

Ett kompetensbrev kan beviljas personer som fyllt 20 år, och det föreslås gälla tills personen fyller 68 år. För att få ett kompetensbrev ska personen avlägga en kurs för laddare och ett förhör i anslutning till den samt ha viss arbetserfarenhet. Kravet på kursens och arbetserfarenhetens längd föreslås vara beroende av vilket kompetensbrev personen ansöker om (laddare med kompetens att avfyra effekter, yngre laddare, äldre laddare, överladdare eller ansvarig sprängarbetsledare).

Myndigheten ska kunna återkalla kompetensbrevet, om laddaren inte längre uppfyller villkoren för beviljandet eller t.ex. om personen i sådan verksamhet som förutsätter kompetensbrev har brutit mot arbetarskyddslagen.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen den 10 december. Lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

Målet med propositionen är att omarbeta lagstiftningen om laddare så att den blir tidsenlig och utgör en helhet som uppfyller grundlagens krav när det gäller att förena arbetarskyddsaspekter med allmänna säkerhetsaspekter.

Ytterligare information

Marianne Kivistö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 284, [email protected]

Tillbaka till toppen