Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kompetenskraven för laddare preciseras

Social- och hälsovårdsministeriet
2.6.2016 13.36
Pressmeddelande 85/2016

Den nya lagen om laddare innehåller de senaste bestämmelserna om personer som utför sprängningsarbete, dvs. laddare. Bestämmelserna preciseras i synnerhet i fråga om personens lämplighetskriterier.

Ett villkor för arbetet som laddare är att personen har ett kompetensbrev. För kompetensbrevet krävs att personen uppfyller vissa villkor, bl.a. att han eller hon med tanke på sitt hälsotillstånd och även annars är lämplig för arbetet. I synnerhet bestämmelserna om personens övriga lämplighet för uppgiften har preciserats jämfört med tidigare. Enligt de nya bestämmelserna ska en person som är lämplig som laddare ha gott anseende, och regleringen av hur detta ska styrkas har preciserats.

Avläggande av kurs och arbetserfarenhet är villkor för arbetet som laddare

Ett kompetensbrev kan beviljas personer som fyllt 20 år för fem år åt gången, och det föreslås gälla tills personen fyller 68 år. För att få ett kompetensbrev ska personen avlägga en kurs för laddare och ett förhör i anslutning till den samt ha viss arbetserfarenhet. Kravet på kursens och arbetserfarenhetens längd föreslås vara beroende av vilket kompetensbrev personen ansöker om (laddare med kompetens att avfyra effekter, yngre laddare, äldre laddare, överladdare eller ansvarig sprängarbetsledare).

Kompetensbrevet beviljas av arbetarskyddsmyndigheten. Myndigheten ska kunna återkalla kompetensbrevet, om laddaren inte längre uppfyller villkoren för beviljandet. Kompetensbrevet kan också återkallas till exempel om personen väsentligt har brutit mot arbetarskyddslagen i sådan verksamhet som förutsätter kompetensbrev.

Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredagen 3.6.2016. Bestämmelserna träder i kraft den 1 september 2016.

Lagen omarbetar lagstiftningen om laddare så att den blir tidsenlig och utgör en helhet som uppfyller grundlagens krav när det gäller att förena arbetarskyddsaspekter med allmänna säkerhetsaspekter.

Ytterligare information

Marianne Kivistö, regeringssekreterare, tfn 0295 163 284, [email protected]

Tillbaka till toppen