Hoppa till innehåll
Media

Försök med servicesedlar ska ge information för genomförandet av valfriheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2016 15.09
Pressmeddelande 57/2016

Social- och hälsovårdsministeriet inleder ett försök med servicesedlar som ett led i genomförandet av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Försöket med servicesedlar producerar information för beredningen av valfriheten inom social- och hälsotjänsterna. Försöket genomförs i form av kommunförsök i några kommuner som väljs ut senare. Som en del av försöket utvecklas en elektronisk tjänst som gör det möjligt att jämföra tjänsteproducenter.

Med hjälp av försöket utreds vilka konsekvenser klientens och patientens valfrihet har på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsotjänsterna. Dessutom utreds hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsotjänsterna. I synnerhet utreds vilka konsekvenser valfriheten har för klienterna och patienterna samt för tjänsteproducenterna och integreringen av tjänsterna.

Målet är att hitta en modell som är totalekonomiskt ändamålsenlig, som möjliggör jämlik tillgång till vård och tjänster och som sporrar till att låta klienterna vara delaktiga och att utveckla tjänsteproduktionen.

I social- och hälsovårdsreformen ingår att införa lagstiftning om klientens och patientens valfrihet. Det innebär att den som använder sig av en tjänst själv ska få välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn. En arbetsgrupp som leds av professor Mats Brommels offentliggör sin utredning om valfriheten i maj, och därefter drar regeringen upp närmare riktlinjer för den modell som lagstiftningen om valfriheten ska utgå ifrån. Samtidigt bestäms de innehållsmässiga och verksamhetsmässiga tyngdpunkterna i försöket med servicesedlar.

Det har reserverats 10 miljoner euro för försöket. Största delen av beloppet kommer att användas för det statsunderstöd som ska beviljas försökskommunerna.  Avsikten är att ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd inleds i juni 2016. Före det måste kommunerna själva besluta om de vill delta i försöket. De kommuner som väljs ut och tas med i försöket ska förbinda sig till en viss självfinansieringsandel och omorganisering av verksamheten, och de ska också organisera inkluderandet av den privata sektorns och tredje sektorns aktörer i sitt område. Försökskommunerna väljs under hösten 2016, och försöken genomförs under 2017–2018.

Försöket med servicesedlar genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Sitra. Institutet för hälsa och välfärd deltar i försöket genom att skapa en analysram med hjälp av vilken man får pålitlig information om vilka verkningar valfrihetsförsöket har för de som ordnar, de som producerar och de som använder tjänsterna. Sitra hjälper till med att bygga upp de servicehelheter som ska ingå i försöket och de tillhörande prissättnings- och finansieringsmodellerna.

Ytterligare information

Pirjo Sarvimäki, socialråd, tfn 02951 63368, [email protected]
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 7949, [email protected]
Minna Saario, projektchef  (fr.o.m. 2.5.2016)

Tillbaka till toppen