Hoppa till innehåll
Media

Jourreformen koncentrerar tjänster och stärker samarbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.39
Pressmeddelande 253/2016

Joursystemet för hälso- och sjukvården och socialvården förnyas. Den specialiserade sjukvården koncentreras till större enheter. En del av undersökningarna, åtgärderna och vården samlas nationellt och regionalt. Syftet är att säkerställa lika tillgång till service, tillräckligt kunnande i den behandlande enheten och klient- och patientsäkerhet samt att tygla kostnadsökningen. Dessutom är målsättningen att människorna lättare än för närvarande ska få brådskande vård och tjänster.

Genomförandet av reformen är en del av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Avsikten är att reformen ska genomföras stegvis 2017–2019.

Jouren fortsätter vid centralsjukhusen, omfattande samjour tillhandahålls vid tolv sjukhus

Alla jourenheter ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens. Den mest övergripande specialistjouren ordnas i tolv enheter med omfattande samjour dygnet runt, av vilka fem är universitetssjukhus som tillhandahåller den mest krävande vården. Vid enheterna med omfattande jour dygnet runt ska det finnas jour inom minst cirka tio olika medicinska specialområden och socialjour. På detta sätt kan man trygga det multiprofessionella kunnandet och beredskapen i exceptionella situationer.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt, Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, Norra Karelens sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Lapplands sjukvårdsdistrikt ska ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt i anslutning till det egna centralsjukhuset.
 
De andra centralsjukhusen fortsätter med samjour inom primärvården och den specialiserade sjukvården, och de ska även tillhandahålla socialjour. Dessa centralsjukhus ska också fortsättningsvis ha jour dygnet runt inom de medicinska specialområden som oftast behövs. Var och en av de fem specialupptagningsområdena ska komma överens om den detaljerade arbetsfördelningen för sina centralsjukhus. I detta beaktas tillgängligheten till tjänsterna, avstånden mellan jourmottagningarna och tillgodoseendet av befolkningens språkliga rättigheter. För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer.

Den brådskande mottagningsverksamhet som ordnas som närservice vid hälsovårdscentralerna stärks. Brådskande mottagningstjänster tillhandahålls som närservice vid till exempel den egna hälsovårdscentralen även på kvällar och veckoslut.

Samarbetet mellan social- och hälsovården stärks

Socialjour ska ordnas i anslutning till både de enheter inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller omfattande jour dygnet runt och den mer begränsade samjouren för specialiserad sjukvård och primärvård. Samtidigt stärks skyldigheten att ordna psykosocialt stöd. Jour för mentalvårdsarbete och missbrukarvård ska ordnas i samband med både socialjouren och hälso- och sjukvårdens jour.

I anslutning till såväl icke-brådskande som brådskande vård ska det bedömas om patientens behov av socialvård är uppenbart. Målet är att hänvisande till och kontakt med socialvården ska bli en ordinarie del av hälso- och sjukvårdsarbetet. Med hjälp av regleringen förhindrar man också att jouren fylls med hjälpbehov av det slag som kan åtgärdas under tjänstetid.

Särskilt krävande socialtjänster kan koncentreras nationellt eller regionalt så att de ordnas i anslutning till tjänsterna inom hälso- och sjukvården eller till andra tjänster. På detta sätt säkerställs klientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna. Kommunerna kommer att ha tillgång till olika metoder för att utveckla socialjoursarbetet utifrån regionala behov, befintliga goda verksamhetsmodeller och kommunalt samarbete.

Innehållet i den prehospitala akutsjukvården och uppgifterna vid specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård kommer att preciseras. Samarbetet mellan den prehospitala akutsjukvården, centralen för prehospital akutsjukvård och områdets socialjour stärks, och de regionala anvisningarna förenhetligas.

Effekterna av reformen följs noggrant

Ändringarna av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen träder i kraft den 1 januari 2017. Arbetsfördelningen mellan sjukhus med jourtjänster dygnet runt, centraliseringen av operationsverksamheten och inledandet av en samjour för hälso- och sjukvård och socialjour kommer dock att genomföras senast den 1 januari 2018.

De beslut om undantagstillstånd för jour inom primärvården eller förlossningsverksamhet som har utfärdats innan lagen trätt i kraft ska gälla den tid som anges i besluten.

Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar översynen av arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården samt att de språkliga rättigheterna tillgodoses. Om det visar sig att det uppstår funktionella problem eller att patientsäkerheten försämras eller att den eftersträvade kostnadseffektiviteten inte nås i någon region, måste regeringen omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Dessutom ska regeringen bevaka att patienterna i Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikts jourtjänster blir betjänade på finska eller svenska enligt det språk de väljer samt vid behov vidta behövliga åtgärder.

Republikens president stadfäste lagarna torsdagen den 29 december 2016.

Ytterligare upplysningar

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 02951 63382 (strukturreformerna)
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 02951 63385 (den specialiserade sjukvården)
Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 02951 63204 (socialjouren)
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 02951 63995 (den prehospitala akutsjukvården)
Anne Nordblad, medicinalråd, 02951 63387 (mun- och tandvården)

Tillbaka till toppen