Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Linjerna för jouren som helhet drogs upp

Social- och hälsovårdsministeriet
5.2.2016 9.22
Pressmeddelande 13/2016

Torsdagen den 4 februari drog reformministergruppen med stöd av regeringsprogrammet och de riktlinjer som regeringen fastställde i november upp linjerna för reformen av sjukhusnätverket och samjouren. Den mest krävande specialistjouren koncentreras till 12 sjukhus. Närtjänsterna ska tryggas och i fortsättningen tillhandahålls de på många olika sätt. Även brådskande vård ska fås som närtjänst till exempel vid den egna hälsovårdscentralen.

Syftet med reformen är att säkerställa lika tillgång till service, tillräckligt kunnande i den behandlande enheten samt klient- och patientsäkerhet och att tygla ökningen av kostnaderna. Dessutom är målsättningen att människorna lättare än för närvarande ska få brådskande vård.

På vardagskvällar och under dagtid på veckoslut ska brådskande mottagningsverksamhet ordnas vid hälsovårdscentralernas verksamhetsställen. Redan nu ges allt mer av den brådskande vården som prehospital akutsjukvård hemma eller på vägen till joursjukhuset.

Koncentrering av krävande jour ökar patientsäkerheten

Den övergripande specialistjouren dygnetrunt koncentreras till 12 sjukhus, av vilka fem är universitetssjukhus som tillhandahåller den mest krävande vården. Vid vart och ett av sjukhusen ska det finnas läkare inom minst cirka tio olika specialiteter samt yrkesutbildad personal vid socialjouren. På detta sätt har man alltid på plats färdighet att ge högklassig och trygg vård i krävande situationer. Dessutom ökar lösningen jämlikheten: tillgången till krävande specialtjänster är lika på olika håll i landet.

De övriga nuvarande centralsjukhusen fortsätter med sin samjour dygnetrunt inom primärvården och den specialiserade sjukvården samt socialvården. Vid dessa sjukhus kommer det fortsättningsvis att finnas kunnande inom de specialiteter som oftast behövs. Dessutom kommer de allra minsta sjukhusen och vissa av hälsovårdscentralerna att ge brådskande vård dygnetrunt, om avståndet till jouren vid ett större sjukhus annars är för långt. På detta sätt kan man bäst trygga brådskande vård för hela befolkningen oavsett boningsort.

Den specialiserade sjukvården reformeras i samband med social- och hälsovårdsreformen

Reformen av jouren tryggar den brådskande vården i alla landskap när social- och hälsovårdsreformen fortskrider. I anslutning till reformen genomförs också en strukturell reform av socialjouren. Om detta informeras i mars 2016.

För närvarande finns det inom hälso- och sjukvården cirka 40 mottagningar med dygnetruntjour, medan de ännu år 2011 var 64. Behovet har minskat bland annat till följd av effektivare prehospital akutsjukvård och stor flyttning till tätorterna.

Under våren arrangeras fem regionala diskussionsmöten om reformen av den specialiserade sjukvården. Efter det begärs utlåtanden om lagförslaget.

Ytterligare information:

Hanna-Maija Kause, specialmedarbetare, tfn 050 566 7949
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406 (frågor om socialjouren)

Bild: Dygnetruntjourens olika nivåer

Bakgrundinformation på sida alueuudistus.fi (på finska).

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen