Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets beslut säkerställer att läkemedlen räcker till och att läkemedelsdistributionen fungerar väl i alla led

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 18.35 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 12.47
Pressmeddelande 57/20

Social- och hälsovårdsministeriet har den 19 mars 2020 beslutat om åtgärder som syftar till att säkerställa att läkemedlen räcker till och att läkemedelsdistributionen fungerar väl i alla led i Finland under de undantagsförhållanden som det nya coronaviruset orsakar. Beslutet grundar sig på 87 § i beredskapslagen och på den förordning av statsrådet (124/2020) som gör det möjligt att omedelbart ta i bruk de befogenheter som anges i 87 § i beredskapslagen.

Läkemedelspartiaffärerna åläggs att i sin verksamhet prioritera expediering av läkemedel och behandlingsutrustning till apotek, sjukhusapotek och enheter för maskinell dosdispensering. Om denna åtgärd inte är tillräcklig är läkemedelspartiaffärerna skyldiga att prioritera läkemedel som expedieras mot recept. 

Apoteken är skyldiga att prioritera beställningar av redskap, förnödenheter och förbandsmaterial som behövs för användning av läkemedelspreparat, läkemedelssubstanser och läkemedel för att tillgodose kundernas vanligaste behov. Apoteken ska undvika att göra onödigt stora läkemedelsbeställningar hos läkemedelspartiaffärerna trots tillfälliga toppar i efterfrågan. Apoteken ska också ta i bruk verksamhetsmodellerna för undantagsförhållanden och vid behov begränsa sin verksamhet för att förebygga exponering som orsakas av det nya coronaviruset.

Apoteken bör vid expediering av läkemedel dessutom försäkra sig om att läkemedlen används på ett ändamålsenligt sätt och att de lämnas ut i enlighet med leverans- och försäljningstillstånd. I fråga om läkemedelspreparat som kräver recept ska expedieringen begränsas till en mängd som motsvarar högst tre månaders användning med beaktande av FPA:s anvisningar (Apoteksmeddelande 4/2020). I fråga om egenvårdsläkemedel får expedieringen inte överskrida den mängd läkemedel som anges i den förteckning över egenvårdsförpackningar som uppdateras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och där egenvårdsförpackningarnas största godkända läkemedelsmängder per läkemedelssubstans anges.  

Genom bestämmelserna möjliggörs expediering av behövliga läkemedelsbeställningar på lika villkor till alla apotek, sjukhusapotek och enheter för maskinell dosdispensering i Finland. Samtidigt förhindrar man att läkemedelsförsörjningen belastas och att det uppstår sådana eventuella störningar i tillgången på läkemedel som beror på att efterfrågan tillfälligt ökar för mycket utan att motsvara kundernas vårdbehov. 

Ytterligare information:

Heidi Tahvanainen, [email protected]
Noora Oinonen, [email protected]

Tillbaka till toppen