Hoppa till innehåll
Media

Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 362 miljoner euro i understöd för verksamheten 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 13.29
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet delar i år ut sammanlagt cirka 362 miljoner euro av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Av det anslag som reserverats för understöden delas det ut cirka 310 miljoner euro i statsunderstöd. Avsikten är att dela ut det resterande beloppet på cirka 52 miljoner euro i april 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 21 januari utifrån det förslag som bereddes av social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget. 

Nu delar man ut fortsatta understöd för funktioner som redan tidigare finansierats med understöden samt nya understöd för sammanlagt 309 7412020 euro för programmet Platsen är ledig. Den andel som beviljas programmet Platsen är ledig av de tidigare beviljade understöden uppgår till 5,7 miljoner euro. Det beviljas understöd till sammanlagt 1 724 understödsändamål och 792 sökanden.   

Platsen är ledig är ett av social- och hälsovårdsministeriets understödsprogram för åren 2018-2021.  Syftet med programmet är att främja partiellt arbetsföras och ungas sysselsättning genom att erbjuda arbetsplatser i organisationer inom social- och hälsovård. 

Ansökningstiden för nya specialprojekt under 2021 pågår fram till den 25 januari. För utlysningen av detta projekt har det reserverats 52 698 798 euro av helheten för 2021. 

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor med problem.

Med understöden vill social- och hälsovårdsministeriet uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen. Vid fördelningen av understöd beaktas också aktuella behov, så som att främja sysselsättningen bland svårsysselsatta unga och personer med partiell arbetsförmåga 2021.

Sammanlagt 934 organisationer ansökte om understöd för sammanlagt 2 245 ändamål. Det sammanlagda beloppet av de understöd som söktes uppgick till 378 miljoner euro. 

Information om de STEA-understöd som beviljats för 2020 publiceras den 22 januari på adressen avustukset.stea.fi

År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 385 miljoner euro i understöd till 895 sökande.

Ytterligare information:

Hilppa Tervonen, beredningschef, STEA, tfn 0295 163 225
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 577

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

Tillbaka till toppen