Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Studerandehälsovården fick anvisningar: Hur gå till väga då denstuderandes hälsa inte är tillräcklig för branschen?

Social- och hälsovårdsministeriet
9.3.2015 11.32
Pressmeddelande
Enligt Lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt, dvs. SORA-lagstiftningen, är det hälsovårdens uppgift att bedöma den studerandes hälsa och funktionsförmåga om den studerande inte lämpar sig för branschen, när dennes studierätt dras in eller återställs eller när det finns ett behov att skicka den studerande till ett narkotikatest. Syftet med den nya guiden är att förenhetliga praxis i hälsovården
 

SORA gäller studerande vilkas studier och senare arbete omfattar krav som berör minderårigas säkerhet, patient- och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet. Bestämmelserna om narkotikatestning gäller studerande på andra stadiet och högskolestuderande inom alla utbildningsområden.

Guiden ger hälsovårdspersonalen anvisningar om hur man ska enligt föreskrifterna förfara i sådana problemsituationer som definieras i lagen så att de studerandes rättsskydd och datasekretess bevaras. Guiden innehåller mallar för intyg och blanketter som lagstiftningen kräver för att underlätta kommunikationen mellan hälsovården och läroanstalterna.

Guiden tar inte ställning till hur enskilda sjukdomar påverkar den studerandes lämplighet. För varje ansökande och studerande ska tillämpas personligt övervägande.

Tidigt multiprofessionellt stöd är till den studerandes fördel

Det viktigaste målet med SORA-lagstiftningen, som trädde i kraft för ett par år sedan, är att förbättra säkerheten i utbildningen och i det efterföljande arbetslivet. Lagstiftningen ger läroanstalterna möjligheter att ingripa såväl i ansökningsstadiet som under studietiden i situationer där den studerande på grund av sitt hälsotillstånd inte lämpar sig för en bransch som är en av de så kallade SORA-examina.

Det är till den studerandes fördel att man ingriper i hälsoproblem så tidigt som möjligt. Om det framgår att den studerande trots allt inte lämpar sig för den bransch denne valt, ska han eller hon handledas till en lämplig bransch. På detta sätt blir det inget slöseri av tid, energi och kostnader. I stället utexamineras den studerande inom en rimlig tid i en bransch som han eller hon kan med beaktande av sin hälsa verka. Bland annat ska representanterna för hälsovården och skolan hjälpa den studerande att hitta lösningar som passar honom eller henne, så att han eller hon inte blir ensam och marginaliseras.

En utbildningsdag om SORA-anvisningarna ordnas den 9 juni 2015 för personalen vid studerandehälsovården.

Ytterligare information

guiden: överinspektör Paula Naumanen, tfn 0295 163 016, [email protected]
utbildningen: utvecklingschef Susanna Fagerlund-Jalokinos, tfn 0295 248 040, [email protected]

 

På vår webbplats

Verkställandet av SORA-lagstiftningen i hälsovården. Lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt (Publikationer 2015:2, på finska)  

Pressmeddelande 30.6.2014 Utkast till guide för verkställande av SORA-lagstiftningen skickas på remiss 

Tillbaka till toppen