Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handledning ges ut om hantering av risker som orsakas av elektromagnetiska fält på arbetsplatser

Social- och hälsovårdsministeriet
19.5.2016 14.25
Nyhet

I en praktisk handledning redogörs det för hur man på arbetsplatser kan förhindra och minska exponering för de risker som elektromagnetiska fält orsakar samt vilka åtgärder som ska vidtas om de tillåtna gränsvärdena överskrids.

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält. Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en handledning som redogör för de åtgärder som förordningen förutsätter på arbetsplatserna.

På merparten av arbetsplatserna uppstår inga risker

Elektromagnetiska fält uppstår alltid vid användning av elektricitet, men på största delen av arbetsplatserna är de elektromagnetiska fälten väldigt små och orsakar därmed inga hälsorisker. Så är fallet t.ex. på arbetsplatser som är öppna för allmänheten och på arbetsplatser som endast använder anordningar som uppfyller säkerhetskraven i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Arbetsgivaren ska utreda och identifiera riskfaktorer som uppstår på grund av arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Om riskfaktorerna inte kan elimineras, bör man bedöma deras inverkan på arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Minimikravet är att bedöma om det på arbetsplatsen överhuvudtaget finns elektromagnetiska fält som orsakar risker. Som riskbedömning kan det räcka med en utredning om att en detaljerad bedömning inte behövs.

Personer som har en medicinteknisk produkt i sin kropp eller gravida personer är speciellt känsliga för de skadliga effekter som elektromagnetiska fält medför. Med tanke på dem bör arbetsgivaren utarbeta en plan för förhindrande av exponering för skadliga effekter. Elektromagnetiska fält har inga långtidseffekter på människors hälsa.

Omsorgsfull bedömning krävs i närheten av stor strömstyrka

Om fälten är stora och arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap för att göra en bedömning av dem, måste en extern utvärdering göras. En extern utvärdering krävs i praktiken på arbetsplatser som använder stor strömstyrka t.ex. för metallsmältning eller fogning av plast, eller där man arbetar i närheten av högeffektsantenner.

Handledningen ges ut av social- och hälsovårdsministeriet, och den har utarbetats av Strålsäkerhetscentralen och Arbetshälsoinstitutet. Också Europeiska kommissionen har gett ut tillämpningsguider.

Ytterligare information

Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 505, [email protected]

Tim Toivo, överinspektör (STUK), tfn 09 75988467, [email protected]

Tuula Andersin, regeringssekreterare (SHM), tfn 0295 163 506, [email protected]

Tillbaka till toppen