Hoppa till innehåll
Media

Nya begränsningar i restaurangernas öppet- och serveringstider från och med den 8 oktober på grund av coronavirusläget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2020 12.05
Pressmeddelande 223/2020

Förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider begränsas på nytt på grund av coronaepidemin. Från och med torsdagen den 8 oktober får förplägnadsrörelserna hålla öppet kl. 04 – 01. Alkoholdrycker får dock serveras endast kl. 09 – 24.

Statsrådets förordning om begränsningar träder i kraft den 1 oktober 2020, men förplägnadsrörelserna får en vecka på sig för att införa begränsningarna. Begränsningarna börjar således gälla den 8 oktober 2020. Den temporära förordningen är i kraft till och med den 31 oktober 2020. 

Begränsningarna gäller inte kundantalet. I förplägnadsrörelsernas lokaler inomhus eller en del av dem får vistas det nuvarande normala antal kunder eller personer som serveringstillståndet eller projektbeskrivningen tillåter. Förplägnadsrörelsernas skyldighet att planera den egna verksamheten och följa hygienkraven ändras inte. Varje kund ska också i fortsättningen ha en egen sittplats.

Bakgrunden till begränsningarna är målen för regeringens hybridstrategi

Syftet med regeringens hybridstrategi är att på ett effektivt sätt begränsa COVID-19-epidemin utan att onödigt mycket orsaka negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Statsrådet följer upp antalet smittade i landets olika delar under oktober månad. I områden där epidemin håller på att trappas upp kan förplägnadsverksamheten snabbt begränsas ytterligare. I detta sammanhang har statsrådet också analyserat eventuella alternativa kostnadsstöd för sektorer vars verksamhetsförutsättningar påverkas mest av coronavirusepidemin.

Information som samlats in under pandemin har använts vid beredningen av begränsningarna

Bestämmelserna om begränsningar har tagits fram utifrån den information som samlats in i andra länder och i hemlandet. Informationsmaterialet visar att risken för att få smitta i förplägnadsrörelser är verklig.

Omfattande exponeringar i förplägnadsrörelser, även i Finland, gör det svårare att spåra och försätta de exponerade i karantän. Detta ökar avsevärt risken för att epidemin trappas upp. 

Beslut om skärpta begränsningar fattas separat med två veckors mellanrum

Om epidemin kommer att trappas upp i ett område, ska begränsningarna enligt den nu antagna förordningen skärpas. Då får förplägnadsrörelserna stänga redan kl. 23 och serveringen av alkoholdrycker upphör redan kl. 22. Vidare ska antalet kunder begränsas så att högst hälften av det största tillåtna antalet kunder får tas in.

Att epidemin håller på att trappas upp i ett område fastställs genom ett utlåtande av sakkunnigmyndigheten Institutet för hälsa och välfärd (THL). I utlåtandet beaktas den uppfattning som den grupp för lägesbilder och modeller som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet samt sjukvårdsdistriktets regionala samarbetsgrupp har om den regionala epidemiologiska situationen. Vid behov, om det finns anledning till det, fattar statsrådet utifrån utlåtandet beslut om striktare begränsningar med två veckors mellanrum. Information om dessa begränsningar ges separat.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen