Hoppa till innehåll
Media

Narkotikaförordningarna uppdateras igen – ytterligare ämnen läggs till i förteckningen över förbjudna ämnen och omfattas av tillsyn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 13.55
Pressmeddelande 205/2021

Finlands narkotikaförordning och klassificeringen av ämnen ska ändras igen i enlighet med FN:s, EU:s och nationella beslut. Det är viktigt att identifiera ämnen som eventuellt har skadliga verkningar i ett tidigt skede och att ämnena börjar omfattas av tillsyn. Förordningarna träder i kraft den 9 augusti 2021.

Åtta ämnen börjar omfattas av tillsyn som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Sju av dessa ämnen har noterats på EU-marknaden enbart i användning som berusningsmedel och ett ämne är en positionsisomer av ett ämne som tidigare tagits under tillsyn. Dessa ämnen är inte läkemedel eller narkotika och det finns veterligen inte några industriella användningsändamål för dem.

Till Förenta Nationernas (FN) narkotikakonvention från 1961 fogas ämnet isotonitazen. Ämnet har tidigare omfattats av tillsyn både i EU och nationellt. Isotonitazen är en syntetisk opioid som till sina effekter påminner om morfin och fentanyl. Ämnena etonitazen och klonitazen, som är besläktade med isotonitazen, har redan tidigare klassificerats som narkotika med stöd av konventionen från 1961. Potentialen för missbruk och beroende av ämnet är densamma som för morfin. Den allvarligaste biverkningen beror på överdosering, och i värsta fall kan det orsaka en dödlig andningsförlamning.

Förordningen uppdateras också enlighet med FN:s beslut från december 2020 genom att cannabis och cannabisharts tas bort från förteckning IV i konventionen från 1961. Cannabis och cannabisharts betraktas även i fortsättningen som narkotika eftersom de fortfarande finns i förteckning I i narkotikakonventionen. Enligt WHO:s bedömning utgör potentialen för missbruk av cannabis och skadeverkningarna i anslutning till detta ett betydande hot mot folkhälsan, men det är motiverat att ta bort dem från förteckning IV. Förteckning IV är en förteckning över de allra farligaste drogerna som har endast liten medicinsk användning.

Dessutom klassificeras MDMB-4en-PINACA och 4F-MDMB-BICA som narkotika i enlighet med EU:s beslut. De har tidigare klassificerats nationellt som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Ämnena är syntetiska cannabinoider som har liknande effekter som cannabis. De är starkare än cannabis utvunnen ur växtdelar, och de kan vara svåra att dosera exakt. På grund av detta förknippas syntetiska cannabinoider med betydande ytterligare risker jämfört med cannabis utvunnen ur växtdelar.

Läkemedlet remimazolan klassificeras nationellt som narkotika

Remimazolam är ett benzodiazepinderivat med snabb och ultrakort verkan. Ämnet har utvecklats för medicinsk användning som ett nytt verkande ämne. Remimazolam är till sina farmakologiska egenskaper jämförbart med midazolamin som används i medicinskt syfte och är klassificerat som narkotika.

Ett läkemedelspreparat som innehåller remimazolam har redan fått tillstånd att säljas i EU och det kommer att användas i medicinskt syfte även i Finland. Lagliga aktörer påverkas av att ämnet klassificeras som narkotika på så sätt att det krävs importtillstånd för läkemedelspreparat som innehåller remimazolam. Dessutom innebär klassificeringen flera skyldigheter i fråga om bokföringen i anslutning till läkemedelspreparat, förvaringen och slutbehandlingen av läkemedelspreparat.

Ämnet kan på grund av sina hälsoeffekter och farmakologiska egenskaper jämföras med narkotika vars hälsorisker vid missbruk kan jämföras med andra benzodiazepiner som redan finns i förteckningen över narkotika. Ämnet har inte ännu observerats på svarta marknaden men det marknadsförs redan på olika handelsplatser på internet. Baserat på verkningsmekanismen kan man förvänta sig att ämnet antingen transporteras eller tillverkas direkt illegalt för att missbrukas. Ämnena omfattas inte av FN:s eller EU:s narkotikakontroll.

Psykoaktiva substanser är dåliga för hälsan

Att använda nya psykoaktiva substanser kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Den allvarligaste följden av missbruk av dessa ämnen är andningsförlamning på grund av överdosering, som i värsta fall kan vara dödlig. På grund av det sätt som ämnena marknadsförs på kan man inte vara säker på vad produkterna innehåller eller hur rena de är. Dessutom saluförs de som helt andra varor eller ämnen än vad de egentligen är. Följden av detta kan vara allvarliga förgiftningar även vid oavsiktlig användning.

Att ämnena förbjuds förhindrar inte att de används, men genom förbudet försöker man förebygga att nya psykoaktiva substanser sprids och används som berusningsmedel. Genom att förbjuda ämnena kan man bromsa upp spridningen och eventuellt förhindra att ämnena sprids till nya användargrupper, i synnerhet unga. Också möjligheterna att övervaka narkotikaanvändningen förbättras.

Mer information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63713, [email protected]

Tillbaka till toppen