Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Flerkanalsfinansieringen förenklas och kundavgifterna ses över

Social- och hälsovårdsministeriet
17.4.2018 16.00 | Publicerad på svenska 19.4.2018 kl. 8.27
Nyhet

I samband med social- och hälsovårdsreformen ska flerkanalsfinansieringen av social- och hälsovården förenklas. Målet är att finansieringssystemet ska bidra till att uppmuntra aktörerna inom social- och hälsovården att förbättra kostnadsnyttoeffekten och att beakta den egna verksamhetens konsekvenser för helheten och för exempelvis kundernas välbefinnande och funktionsförmåga. Även lagstiftningen om kundavgifterna ska reformeras i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Vid sitt möte den 13 april drog ministerarbetsgruppen för reformer upp riktlinjer för metoder och faser för förenklingen av flerkanalsfinansieringen av social- och hälsovården. Detta ska genomföras så att uppgifter som skötts med ersättningar och förmåner som finansierats via sjukförsäkringen överförs till landskapens organiserings- och finansieringsansvar. Enligt ministerarbetsgruppen för reformer kan flera uppgifter som för närvarande sköts av Folkpensionsanstalten i fortsättningen ordnas och/eller finansieras av landskapen. Organiserings- och finansieringsansvaret för bland annat persontransporter som hänför sig till social- och hälsovård kunde stegvis överföras till landskapen. Ersättningarna för privat sjukvård upphör när verksamheten vid social- och hälsocentralerna pågår i full skala 2022.  Överföringen av organiseringsansvaret för rehabiliterande psykoterapi och krävande medicinsk rehabilitering till landskapen ska i enlighet med förslag från rehabiliteringskommittén ske stegvis via försök. Riktlinjer för läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingen bereds efter att pågående utredningar har blivit klara. 

Vid den fortsatta beredningen är avsikten att man ska bedöma de lagstiftningsändringar och andra ändringar som överföringarna förutsätter samt konsekvenserna för bl.a. kunderna, tjänsteproducenterna, finansieringen och kostnaderna. Avsikten är att behövliga regeringspropositioner ska utarbetas under 2018.

En del av landskapens social- och hälsovårdstjänster finansieras med kundavgifterna

Till landskapens finansiering anknyter också en total översyn av lagstiftningen om kundavgifterna inom social- och hälsovården. Ungefär 7 procent av kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna täcks med kundavgifter. 

Ett utkast till ny lag om kundavgifterna inom social- och hälsovården ska sändas på remiss i maj. Vissa organisationer ska höras på förhand fredagen den 20 april och utkast till lagparagrafer publiceras den första veckan i maj på webbplatsen regionreformen.fi.

Den nya lagen ska gälla kundavgifterna för de social- och hälsovårdstjänster som landskapen har ansvar för att ordna. Kundavgifterna ska tas ut av landskapet. Tjänsteproducenten ska kunna ta ut avgifter endast för outnyttjade tjänster som inte avbeställts. Kunden betalar samma avgift för alla tjänster som hör till landskapets organiseringsansvar oberoende av vem som producerar tjänsten.
Bestämmelser om kundavgifterna ska i fortsättningen helt och hållet finnas på lagnivå, och avgifter ska få tas ut endast för sådana tjänster som det föreskrivs om särskilt i lag. Även i fortsättningen ska avgifterna vara indelade i jämnstora och inkomstrelaterade kundavgifter. Serviceavgifter som saknas i den gällande klientavgiftslagstiftningen, t.ex. avgifter för serviceboende, ska tas in i lagen, vilket förbättrar jämlikheten mellan kunderna. Andra förslag som förbättrar jämlikheten mellan kunderna är t.ex. att avgifterna för tjänster för äldre ska förtydligas i sin helhet, att avgiftstaket ska omfatta även avgifter för mun- och tandvård och att bestämmelserna om efterskänkande och nedsättning av avgifter ska ha en mer förpliktande karaktär i den nya lagen.  

Ytterligare information

Outi Antila, överdirektör, tfn 0295 163 164 (flerkanalsfinansieringen)
Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 675 (klientavgiftsreform)
 

 

Tillbaka till toppen