Hoppa till innehåll
Media

Modell för ersättning för merkostnader för covid-19-epidemin år 2022 har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2022 12.13
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter år 2022 de merkostnader för testning, vaccinationer och sjukhusvård som hänför sig till covid-19-epidemin genom statsunderstöd. Med statsunderstöden ersätts också andra merkostnader som hänför sig till epidemin.  

Understöden beviljas endast på kalkylmässiga grunder. De verksamhetsbaserade stödposterna (testning, vaccinationer och vård av covid-19-patienter) baserar sig på uppgifter som beskriver verksamhetens volym och på en kalkylmässig enhetsersättning. 

I samband med budgetförhandlingarna 2020 förband sig statsminister Marins regering att ersätta de direkta kostnader som hänför sig till covid-19-pandemin till fullt belopp så länge som epidemiläget och verkställandet av hybridstrategin förutsätter det. 

Under år 2022 har både epidemiläget och åtgärderna för att bekämpa och behandla covid-19 förändrats på många sätt. Hybridstrategin, den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 och strategin för vaccination mot covid-19 har uppdaterats. Vid hanteringen av covid-19-pandemin har man stegvis övergått från en stark statlig styrning och undantagsarrangemang till det normala, och småningom måste man övergå till det normala också när det gäller fördelningen av det ekonomiska ansvaret. 

Kommunernas beredskap och arbetet med att bekämpa covid-19 finansieras även genom statsandelssystemet

Kommunernas lagstadgade uppgifter med bekämpningen av smittsamma sjukdomar och beredskapen för störningar inom hälso- och sjukvården är sådana uppgifter som redan finansieras via statsandelssystemet. Enligt den förordning som sänts på remiss ska merkostnader för covid-19 ersättas genom ett särskilt statsunderstöd till kommunerna för kostnader för testning och vård och andra direkta kostnader till den 30 juni 2022 och för merkostnader för vaccinationer mot covid-19 för hela år 2022. 

Covid-19-pandemin har inte försämrat kommunernas ekonomi, eftersom staten understödde kommunerna och samkommunerna genom olika stödåtgärder under åren 2020-2021 för sammanlagt cirka 5 miljarder euro.

Statsunderstöden ska täcka merkostnaderna för covid-19

Med tanke på social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att de statsunderstöd som beviljas för covid-19-åtgärder inte överskrider de faktiska merkostnader som covid-19 orsakat. På så sätt förvränger statsunderstöden inte bedömningen av finansieringen för de välfärdsområden som inleder sin verksamhet år 2023 då välfärdsområdenas finansiering utgår från uppgifterna om nettokostnaderna år 2022. 

Utlåtanden om statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa merkostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas på grund av covid-19-pandemin kan lämnas via tjänsten Utlåtande.fi under perioden 8.8. – 2.9.2022.  

Mer information:

Jonna Salmela, jurist, [email protected] 
Saara Leppinen, utvecklingsråd, [email protected] (från 20.8.2022) 

Tillbaka till toppen