Hoppa till innehåll
Media

Ministrarnas rundabordsmöte handlade om åtgärderna för att minska fattigdomen och utslagningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.52 | Publicerad på svenska 17.5.2022 kl. 15.16
Pressmeddelande 121/2022

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds ett åtgärdsprogram för att minska antalet personer som löper risk för att drabbas av fattigdom och utslagning med 100 000 före år 2030. Vid det rundabordsmöte som ordnades den 11 maj 2022 av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och familje- och omsorgsminister Aki Lindén diskuterade man de åtgärder som behövs för att uppnå målen för minskandet av fattigdomen och utslagningen i Finland.  

Ett av Finlands nationella mål är att minska antalet personer som löper risk för att drabbas av fattigdom och utslagning med 100 000 personer före år 2030. Målet är att en tredjedel av dessa 100 000 personer ska vara barn. Utgångspunkten är den nivå som Finland hade år 2019 då det enligt Eurostats statistik fanns 838 000 människor i Finland som löpte risk för att drabbas av fattigdom eller utslagning.  

Finlands mål baserar sig på EU:s mål om att minska fattigdomen och utslagningen avsevärt före år 2030. Målet är också ett led i verkställandet av den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Finland strävar efter att utveckla den allmänna välfärden i unionen och minska skillnaderna i levnadsstandard genom att minska fattigdomen och ojämlikheten. Att minska antalet människor som drabbas av fattigdom och utslagning är enligt Finland viktigt också för att fortsätta det arbete som var målet för Europa 2020-strategin. 

”För att minska fattigdomen krävs det samhällspolitiska beslut på flera områden och ihärdigt arbete, och här är aktörernas samarbete i en nyckelroll”, säger minister Sarkkinen. ”Att minska fattigdomen är ett mycket viktigt mål som styr regeringens beslutsfattande”, säger minister Lindén. 

Vid mötet presenterade Essi Rentola, chef för enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet vid social- och hälsovårdsministeriet, ett utkast till planen för åtgärderna för att minska fattigdomen och utslagningen. I samband med utarbetandet av åtgärdsplanen kartlägger man de tillgängliga verktygen för att mäta fattigdom och systematiserar uppföljningen. Åtgärdsplanen ska innehålla både genomförda och planerade åtgärder för minskandet av fattigdom samt förslag om de åtgärder som ska vidtas för att uppnå målet före 2030. Avsikten är att åtgärdsplanen ska bli klar hösten 2022.

Forskningschef Paula Saikkonen från Institutet för hälsa och välfärd talade om den komplexitet som är förknippad med fattigdomen som fenomen och med mätningen av fattigdom. Enlig Saikkonen borde man vid bekämpandet av fattigdom och utslagning inte bara beakta den materiella fattigdomen, utan också de frågor som handlar om delaktighet.   

Vid mötet diskuterades också betydelsen av välfungerande tjänster och ett tillräckligt grundskydd för bekämpandet av fattigdom. I anförandena betonades i synnerhet barnfamiljernas fattigdom och behovet av effektivare åtgärder för att åtgärda detta. Man ansåg att ett av de bästa sätten att förebygga utslagning är att främja  delaktighet. 

I mötet deltog representanter för följande organisationer: Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Självständighetsjubileets barnstiftelse Itlas, Työttömien Keskusjärjestö ry, Moniheli ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf, Stiftelsen för rehabilitering sr, Kyrkostyrelsen, Servicefacket PAM rf och Nätverket mot fattigdom i Finland EAPN-Fin. 

Ytterligare information:

Essi Rentola, direktör, [email protected], 0295 163 155
Jiri Sironen, minister Sarkkinens specialmedarbetare, [email protected], 040 450 9077
Sampo Varjonen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected], 0295 163 603

Tillbaka till toppen