Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministrarna Pekonen, Kiuru och Blomqvist:
Besluten vid budgetförhandlingarna stöder bekämpningen och vården av coronaviruset, tryggar organisationernas verksamhet samt stärker kommunernas och sjukvårdsdistriktens ekonomi

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2020 18.17 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 14.20
Pressmeddelande 211/2021
Budget 2021

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist anser att de beslut som regeringen fattade vid budgetförhandlingarna den 16 september stöder bekämpningen och vården av coronaviruset, tryggar organisationernas finansiering och verksamhet, stärker kommunernas och sjukvårdsdistriktens ekonomi, minskar vård- och serviceskulden samt ökar sysselsättningen och jämställdheten.

Regeringen anvisar sammanlagt cirka två miljarder euro till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde för att åtgärda krisen till följd av coronaviruset, varav största delen riktas till kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Därtill förbinder sig regeringen att avveckla den eftersatta vården och servicen med en helhet på 450 miljoner euro 2021–2023. Minskningen av intäkterna från penningspelsverksamheten kompenseras 2021 genom att lotteriskatten sänks och genom att man utnyttjar helheten som består av så kallade outdelade vinster.

Mer omfattande och snabbare testning av coronavirussmitta

Regeringen föreslår ett anslag på sammanlagt 1,4 miljarder euro för testning av coronavirussmitta fram till utgången av 2021 och 355 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen för hösten 2020. Med dessa medel är det möjligt att genomföra mer omfattande och snabbare testning av coronavirussmitta.

Regeringen har förbundit sig att ersätta kommunerna och sjukvårdsdistrikten för de kostnader som hänför sig till coronakrisen, såsom utgifter som hänför sig till testning och höjning av testningskapaciteten, spårning, karantän, vård av patienter, hälsosäkerheten vid resor och vaccin. Utgifterna i fråga ersätts till fullo som utgifter utanför ramen så länge sjukdomssituationen och genomförandet av hybridstrategin kräver det. När kostnadskalkylerna för 2021 preciseras justeras anslaget enligt behov i tilläggsbudgetarna med iakttagande av principen om full ersättning.

Regeringen stöder tekniken för coronatestning med 30 miljoner euro. Dessutom föreslår regeringen ett tillägg på 30 miljoner euro för att ersätta kommunerna och sjukvårdsdistrikten för andra extra kostnader som stärkandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena orsakar utöver testningen för corona 2021.

Ekonomiskt stöd till kommuner och sjukvårdsdistrikt

Regeringen föreslår att kommunerna och sjukvårdsdistrikten stöds med 200 miljoner euro. Med medlen täcker kommunerna och sjukvårdsdistrikten sådana omedelbara kostnader för coronavirussituationen, som inte beror på testningen. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet bereder ett stödsystem för kommuner och sjukvårdsdistrikt i anslutning till ovannämnda kostnader så att incitamenten för kostnadseffektiv verksamhet kvarstår.

Coronavirussituationen har lett till vårdskulder inom hälso- och sjukvården och serviceskulder inom socialvården. Regeringen förbinder sig att avveckla den eftersatta vården och servicen med en helhet på 450 miljoner euro 2021–2023. Samtidigt genomförs en styrmekanism som säkerställer att de resurser som riktas till helheten genuint minskar vård- och serviceskulden.

Organisationernas, sammanslutningarnas och stiftelsernas finansiering och verksamhet tryggas

Regeringen föreslår en kompensation på sammanlagt 347 miljoner euro till organisationer, sammanslutningar och stiftelser för att trygga deras finansiering. Behovet av kompensation beror på minskningen i Veikkaus intäkter. Intäkterna blir lägre än vad som förutspåddes i den ordinarie budgetpropositionen för 2021. Kompensationen finansieras genom en sänkning av lotteriskatten, med budgetmedel med ramverkningar och genom utnyttjande av så kallade outdelade penningspelvinster. För SHM:s del finansieras minskningen av Veikkaus intäkter med 34,4 miljoner euro från sänkningen av lotteriskatten samt med 114,8 miljoner euro från de outdelade penningspelsvinsterna. Outdelade penningspelsvinster uppstod när penningspelsbolagen slogs samman 2017. I budgeten för 2021 uppgår det totala anslaget för STEA-understöden till 362,4 miljoner euro.

Minskningen av Veikkaus intäkter inverkar på organisationernas finansiering, eftersom de årliga understöden betalas från dessa intäkter. Enligt uppskattningar kommer intäkterna av penningspel att bli lägre än för närvarande också under de kommande åren. Kompensationen för finansieringen av organisationer, sammanslutningar och stiftelser fortsätter även efter 2021, men i fortsättningen kan den inte göras till fullt belopp. I anslutning till situationen börjar lotterilagen revideras och avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen före juni 2021.

Ytterligare information

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 029 (allmänna frågor)

Tillbaka till toppen