Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministerarbetsgruppen: En översyn av äldreomsorgslagen ska inledas under denna regeringsperiod

Social- och hälsovårdsministeriet
12.2.2019 18.32 | Publicerad på svenska 13.2.2019 kl. 16.36
Pressmeddelande 26/2019

Ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd behandlade vid sitt möte tisdagen den 12 februari situationen för äldreomsorgen. Ministerarbetsgruppen beslutade att inleda arbetet med en översyn av äldreomsorgslagen redan under denna regeringsperiod.

Arbetet täcker hela äldreomsorgen. En tjänstemannaarbetsgrupp med bred sammansättning tillsätts för arbetet. Arbetsgruppen bereder förslag till behövliga ändringar av lagstiftningen inklusive konsekvensbedömningar fram till slutet av 2019.

Tjänstemannaarbetsgruppen bedömer åtminstone följande helheter i sitt arbete:

  1. Perspektivet för förebyggande: förebyggande tjänster för upprätthållande av äldres funktionsförmåga.
  2. Antalet anställda, deras kunnande och fördelning samt behovet av yrkesfolk med beaktande av också hem- och närståendevård.
  3. Faktorer som hänför sig till säkerställandet av kvaliteten på vården, såsom indikatorer för kvaliteten på vården och reglering som gäller tillsynen..
  4. Bedömning av servicebehovet som omfattar en nationell jämförbar bedömning av service- och vårdbehovet och en mätare för uppföljningen.
  5. Samordning av äldreomsorgslagen och socialvårdslagen och undanröjande av överlappningar.

– Diskussionen i offentligheten har lyft fram oroväckande omständigheter kring äldreomsorgen i Finland. Bemötandet av de äldre uppfyller inte överallt värdegrunderna för vår verksamhet och förtroendet för vår service har försämrats. Detta är allvarligt. Diskussionen i offentligheten om missförhållandena har stärkt uppfattningen att det behövs ett omfattande och omsorgsfullt beredningsarbete för att åstadkomma enhetlig praxis och enhetliga lösningar för äldreomsorgen. Tillgång och antal i fråga om skötare är en del av denna beredning, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Välbefinnandet hos äldre och helhetssituationen påverkas av flera omständigheter, och en mångfasetterad fråga löses inte bara genom att ändra en synvinkel. Enligt ministerarbetsgruppen behövs det nu en bred tjänstemannaberedning över förvaltningsgränserna samt en diskussion med de äldre och deras närstående för att tjänster, olika synvinklar på hälsa och välfärd, till exempel kompetens, tillgång till personal, olika boendelösningar, ledarskap, upphandling och tillsyn ska beaktas tillräckligt.

Det behövs mer resurser för tillsynen, och detta utlovas i nästa tilläggsbudget.

– Förutom utökade resurser behövs bland annat bättre ledarskap, egenkontroll och upphandlingskompetens samt tillförlitlig information om uppföljningen av kvaliteten på omsorgen och vården. Det behövs även enhetliga beräkningsgrunder och mätare. En god vård genomförs i samarbete med närstående, konstaterar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

– Försummelser som är oacceptabla och förkastliga har uppdagats inom äldreomsorgen. Därför ska äldreomsorgslagen ses över och bli mer förpliktande. I arbetet ska utbildningsvolymen och tillgången till personal beaktas eftersom våra äldre alltid ska ligga i kompetenta och pålitliga händer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

De bedömningar av genomförandet av äldreomsorgslagen som redan gjorts flera gånger skapar ett bra underlag för den beredning som ska inledas. Arbetsgruppen utreder även rollerna för och samarbetet mellan olika myndigheter.

Det inledda grundläggande arbetet med en åldersstrategi, där faktorer som anknyter till åldrande bedöms långsiktigt och social- och hälsovårdstjänster mer omfattande, beaktas i beredningen. Ministerarbetsgruppen beslutade dessutom att kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen 2020–2023 uppdateras parallellt med beredningen av lagstiftningen.

Ministerarbetsgruppen hörde vid sitt möte Markus Henriksson, generaldirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och fick en lägesöversikt om kvaliteten på äldreomsorgen samt tillsynen.

Ytterligare information

Tuija Kumpulainen, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 549
Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 9056

Annika Saarikko Pirkko Mattila Sanni Grahn-Laasonen
Tillbaka till toppen