Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministerierna lämnade de resterande lösningsförslagen om landskaps- och vårdreformen till social- och hälsovårdsutskottet

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
27.2.2019 7.43 | Publicerad på svenska 6.3.2019 kl. 17.53
Pressmeddelande

Regeringen och ministerierna har noggrant gått igenom grundlagsutskottets utlåtande. Social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet lämnade de resterande lösningsförslagen till social- och hälsovårdsutskottet i dag. Lösningsförslagen har behandlats av regeringens ministerarbetsgrupp för reformer.

De lösningsförslag som i dag lämnades till social- och hälsovårdsutskottet gäller förslaget till lag om produktion av social- och hälsotjänster (producentlagen) och förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (valfrihetslagen).

Ministerierna föreslog utifrån grundlagsutskottets utlåtande ändringar som gäller bl.a. kundplanen, tryggande av produktionen hos landskapens affärsverk, tidigarelagt inledande av social- och hälsocentralernas verksamhet, dataskyddet och förhandsanmälan till EU-kommissionen (det s.k. notifieringsförfarandet). Lösningsförslagen innehåller också flera andra kompletteringar.

Tisdagen den 26 februari lämnade social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet till utskottet lösningsförslag för de lagförslag som gäller inrättandet av landskap och ordnandet av social- och hälsovården (landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om införande av dessa lagar) samt det lagförslag som gäller den statliga finansieringen till landskapen (lagen om landskapens finansiering). Läs pressmeddelande här.

Kundplanen och beredskapen för exceptionella situationer stärks

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att tjänsteproducenterna ska meddela landskapets affärsverk om betydande behov av ändringar i kundplanen. Affärsverket för in ändringarna i planen. Dessutom föreslås att det av ett sammandrag i planen ska framgå information om de tjänster som tillhandahålls kunden och de personer som ansvarar för tjänsterna i fråga.

Tillräckliga tjänster för kunderna ska säkerställas även vid exceptionella situationer där tjänsteproducenten inte längre klarar av att ta hand om sina kunder. Kunderna ska då anvisas till den närmaste offentliga social- och hälsocentralen eller mun- och tandvårdsenheten, och landskapet ska då kunna ge dessa tilläggsfinansiering.

I fråga om dataskyddet föreslår ministerierna bland annat en skyldighet att bygga upp tjänsteproducenternas informationssystem på ett sådant sätt att information som gäller beräkningsgrunderna och hänför sig till skötseln av olika uppgifter inte kan förenas i tjänsteproducentens verksamhet.

De anmärkningar som gäller kundplanens dataskydd har beaktats på så sätt att informationsinnehållet i kundplanen noggrant har avgränsats till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på användningsändamålet. Folkpensionsanstaltens rätt att få sådana nödvändiga uppgifter om kunderna som behövs vid beräkningen av den fasta ersättningen har begränsats. Grundläggande bestämmelser om åtkomsträttigheter införs i lagpaketet om social- och hälsovårdsreformen.

Preciseringar i tidsplanen för valfriheten

I fråga om pilotförsöken med valfrihet ska de pilotförsök som gäller social- och hälsocentraler, personlig budget och kundsedlar kunna fortsätta till utgången av 2021. Tidsplanen ändras jämfört med tidigare så att också de pilotförsök som gäller social- och hälsocentraler ska löpa ut senast vid utgången av år 2021. Tidsplanen för de pilotförsök som gäller mun- och tandvården förblir oförändrad och ska pågå till utgången av 2022.
Kundsedeln och den personliga budgeten ska tas i bruk i landskapen från och med ingången av 2022. Landskapen kan dessutom ansöka om att tidigarelägga valfriheten i fråga om social- och hälsocentralerna så att den införs från och med ingången av 2022.

För att stärka rättssäkerheten med anknytning till EU-rätten ska de väsentliga delarna av systemet anmälas till kommissionen genom en s.k. rättssäkerhetsanmälan. Anmälan innebär inte något hinder för att anta lagarna eller någon ändring i tidsplanen för lagarnas ikraftträdande. Inledandet av ett officiellt anmälningsförfarande är en fortsättning på den informella kontakt med kommissionen som man redan haft.

Precisering i fråga om registreringen av landskapens affärsverk

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att registreringen av landskapens affärsverk ska kvarstå, eftersom förhandskontrollen och registeruppgifternas omfattning då även gäller de offentliga tjänsteproducenterna.
Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att det i lagen tas in en ny punkt, enligt vilken ett landskaps affärsverk får producera tjänster även om det inte har fattats något beslut om registreringen av affärsverket. Då är tillsynsmyndighetens beslut om registrering inte en förutsättning för att landskapets affärsverk ska kunna bedriva sin verksamhet.

Dessutom föreslår social- och hälsovårdsministeriet att det till definitionsparagrafen i lagen om produktion av social- och hälsotjänster för tydlighetens skull fogas en ny punkt, enligt vilken med tillsynsmyndighet avses Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket.

Social- och hälsovårdsutskottet bereder sina betänkanden

De lagar som gäller landskaps- och vårdreformen behandlas just nu i riksdagen. Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om lagförslagen den 22 februari. För närvarande bereder social- och hälsovårdsutskottet utkast till betänkanden, och utifrån dem kan riksdagen sedan rösta om lagpaketet.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar om offentliggörande av de mer detaljerade lösningsförslagen och de dokument som gäller dem.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, projektdirektör, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149, [email protected]
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tillbaka till toppen