Hyppää sisältöön
Media

Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2019 7.43
Tiedote

Hallitus ja ministeriöt ovat perehtyneet huolellisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö toimittivat loput ratkaisuehdotukset sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tänään. Ratkaisuesitykset on käsitelty hallituksen reformiministerityöryhmässä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tänään annetut ratkaisuehdotukset liittyvät lakiesitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) ja lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Ministeriöt esittävät perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella muutoksia mm. asiakassuunnitelmaan, maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon turvaamiseen, sote-keskuksen aikaistettuun aloittamiseen, tietosuojaan ja notifiointimenettelyyn. Ratkaisuehdotuksissa esitetään täydennyksiä myös useisiin muihin kohtiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö antoivat tiistaina 26. helmikuuta valiokunnalle ratkaisuehdotukset liittyen lakiesityksiin maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki, järjestämislaki ja voimaanpanolaki) sekä lakiesitykseen valtion rahoituksesta maakunnille (rahoituslaki). Lue tiedote tästä.

Asiakassuunnitelmaa ja poikkeustilanteisiin varautumista vahvistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että palveluntuottajien olisi ilmoitettava asiakassuunnitelman merkittävistä muutostarpeista maakunnan liikelaitokseen. Liikelaitos tekisi nämä muutokset. Lisäksi säädettäisiin, että suunnitelman yhteenvedosta tulee näkyä tieto asiakkaalle annettavista palveluista vastuuhenkilöineen.

Asukkaiden riittävät palvelut turvattaisiin myös poikkeustilanteessa, jossa palvelutuottaja ei pystyisi enää huolehtimaan asiakkaista. Asiakkaat ohjattaisiin tällöin lähimpään julkiseen sote-keskukseen tai suun hoidon yksikköön, joille maakunta voisi antaa lisärahoitusta.

Tietosuojan osalta ministeriöt ehdottavat muun muassa velvoitetta rakentaa palveluntuottajien tietojärjestelmät tavalla, jossa eri tehtävien hoitoon liittyvät laskentaperusteita koskevat tiedot eivät pääse yhdistymään palvelujen tuottajan toiminnassa.

Asiakassuunnitelman tietosuojaa koskevat huomiot on otettu huomioon siten, että asiakassuunnitelman tietosisältö on tarkkarajaisesti rajattu käyttötarkoituksen kannalta välttämättömään. Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeutta kiinteän korvauksen laskemisessa tarvittaviin välttämättömiin asiakkaita koskeviin tietoihin on rajattu. Käyttövaltuuksia koskeva perussääntely sisällytetään osaksi sote-lakipakettia.

Valinnanvapauden aikatauluun tarkennuksia

Valinnanvapauden pilotoinnissa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi jatkua vuoden 2021 loppuun asti. Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon pilotointiaika pysyisi ennallaan ja kestäisi vuoden 2022 loppuun asti.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin maakunnissa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi maakunta voisi hakea sote-keskusten aikaistettua valinnanvapautta vuoden 2022 alusta alkaen.

EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella. Ilmoituksesta ei aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun. Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle.

Täsmennys maakunnan liikelaitoksen rekisteröintiin

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että maakunnan liikelaitoksen rekisteröinti säilytetään, koska siten myös ennakkovalvonta ja rekisteritietojen kattavuus koskisivat julkisia palveluntuottajia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lakiin uutta kohtaa, jonka mukaan maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja, vaikka rekisteröinnistä ei ole tehty maakunnan liikelaitoksen osalta päätöstä. Näin maakunnan liikelaitoksen toiminnan edellytyksenä ei ole valvontaviranomaisen päätös rekisteröinnistä.

Lisäksi STM ehdottaa, että palveluntuottajalain määritelmiin lisätään selvyyden vuoksi uusi kohta, jonka mukaan valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa ja aluehallintovirastoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietintöjään

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta antoi lakiesityksistä lausuntonsa 22. helmikuuta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöluonnoksia, joiden pohjalta eduskunta voi äänestää lakipaketista.

Yksityiskohtaisempien ratkaisuehdotusten ja niitä koskevien asiakirjojen julkistamisesta päättää sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM, p. 02955 30149, [email protected]

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338, [email protected]

alueuudistus-arkisto
Sivun alkuun