Hoppa till innehåll
Media

Minister Pekonen: På arbetsplatserna måste man nu göra allt man kan för att bekämpa coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 14.16 | Publicerad på svenska 1.3.2021 kl. 14.07
Pressmeddelande

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för sina arbetstagares hälsa och säker-het i arbetet. Coronavirusepidemin har varit en utmaning på många arbetsplatser. Den senaste tiden har särskilt coronafallen på byggarbetsplatserna och skeppsvarven varit aktuella.

Läget oroar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

”Läget är kritiskt särskilt på de arbetsplatser där det inte är möjligt att jobba på distans, och tydli-gen har alla arbetsgivare inte tagit sina förpliktelser vad gäller arbetssäkerheten tillräckligt seriöst.  I dag har jag diskuterat med de förbund som företräder byggbranschen och teknologiindustrin om de metoder som måste tas i bruk för att hindra att coronaviruset sprids på arbetsplatserna. Nu måste arbetsplatserna effektivt ta i bruk alla metoder som finns. 

Lagen förpliktar arbetsgivaren att förebygga risker som beror på arbetsförhållandena

Det viktigaste för att upprätthålla säkerheten och hälsan i arbetet är att bedöma riskerna. Och till detta hör också att bedöma risker som hänför sig till biologiska agenser. Biologiska agenser bety-der bland annat bakterier och virus som orsakar smittsamma sjukdomar. 

”Riskbedömningen och den utredning som görs i samband med den måste uppdateras regelbun-det, och särskilt viktigt är det att se över den då när arbetsförhållandena förändras så att arbets-tagarnas risk för att exponeras för coronaviruset ökar. Arbetstagaren är skyldig att göra allt för att minimera riskerna på arbetsplatsen, och skyldigheten gäller också vid förebyggandet av coronavi-russmitta. 

När man bedömer riskerna måste man bland annat beakta arbetets karaktär, det regionala epi-demiläget, antalet närkontakter och exponeringstiderna samt möjligheten att använda personlig skyddsutrustning. Vid bedömningen ska arbetsgivaren vid behov konsultera företagshälsovården. 

”Bara det att arbetsgivaren tar säkerheten i arbetet på allvar kan vara tillräckligt för att skapa en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen, som betyder att arbetstagarna följer föreskrifterna om säkerhet i arbetet och om användning av personlig skyddsutrustning såsom munskydd”, betonar Pekonen.  

Arbetarskyddsmyndigheten får avbryta arbetet  

Om arbetet medför fara för arbetstagarnas liv eller risk för förlorad hälsa kan arbetarskyddsmyn-digheten förbjuda att arbetet fortgår tills förhållandena har rättats till eller undanröjts. 

Enligt minister Pekonen finns det skäl att till fullo utnyttja alla de möjligheter som lagen tillåter, om arbetsgivaren inte vidtar tillräckliga åtgärder för att förebygga att coronaviruset sprids på ar-betsplatsen.  

Myndigheterna intensifierar sitt samarbete

Arbetarskyddsmyndigheten samarbetar intensivt med smittskyddsmyndigheten i bekämpningen av coronaviruset i regionerna. 

”I det rådande epidemiläget måste också alla de åtgärder som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör användas i bekämpningen av coronaviruset. De regionala smittskyddsmyndigheterna kan fatta beslut om att försätta exponerade personer i karantän, vilket är en effektiv metod för att hindra smittspridningen. Om det finns smittfall på arbetsplatsen är det skäl att kräva att hela per-sonalen ska testas”, konstaterar minister Pekonen. 

Mer information:

Saila Ruuth, statssekreterare [email protected], tfn 0295 163 391
 

Tillbaka till toppen