Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Pekonen: Läkemedelsförsörjningen utvecklas på lång sikt - målet en förnuftig läkemedelsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet
16.6.2020 14.26
Kolumn

Man har noggrant följt upp läkemedelsförsörjningen och tillgången på läkemedel under hela coronaepidemin. Till min glädje kan jag konstatera att läkemedelsförsörjningen har fungerat bra i Finland. Aktörerna i branschen har samarbetat flexibelt och bidragit till att trygga läkemedelsförsörjningen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har gjort ett värdefullt arbete genom att utveckla informationsinsamlingen och rapporteringen gällande tillgången på läkemedel, vilket är en stor hjälp när man ska skapa en lägesbild av läkemedelsförsörjningen. Ett stort tack för det!

Regeringen har föreslagit ändringar i läkemedelslagstiftningen för att tillgången på läkemedel ska kunna tryggas också i framtiden. 

Också i EU har samarbetet varit aktivt. De mål som ingår i det hälsoprogram som nyligen publicerades av Europeiska kommissionen är bland annat att förbättra tillgången på läkemedel och hanteringen av gränsöverskridande hälsorisker. I början av juni publicerade kommissionen en färdplan för en europeisk läkemedelsstrategi. Tyngdpunkterna i den nya strategin ska ligga på medborgarnas lika möjligheter att få tillgång till läkemedel och på förebyggande av läkemedelsbrist.

Färdplanen för läkemedelsärenden ger riktlinjerna för utvecklingen av branschen

Regeringen har förbundit sig till att utveckla läkemedelsförsörjningen i enlighet med färdplanen för läkemedelsärenden. Utvecklingssamarbetet är långsiktigt och sträcker sig över flera regeringsperioder. Att säkerställa tillgången på läkemedel är ett centralt mål även i färdplanen.

När man reformerar läkemedelsbranschen är det viktigaste att se till att alla har en möjlighet att få den läkemedelsbehandling som de behöver. Patienternas betalningsbörda får inte öka. Detta är utgångspunkten vid utvecklandet av läkemedelsförsörjningen. 

Utvecklandet av läkemedelsförsörjningen sker parallellt med beredningen av social- och hälsovårdsreformen och projektet Framtidens social- och hälsocentral. Endast på det sättet kan vi säkerställa att den läkemedelsbehandling som ges inom vårt hälso- och sjukvårdssystem är förnuftig. 

Läkemedelsbranschen reformeras genom samarbete

Planeringen och bedömningen av reformen måste vara grundlig, och även återverkningar måste beaktas. Tillgången till läkemedel och tjänster och en förnuftig läkemedelsbehandling får inte äventyras. Det kommer att tillsättas en sektorsövergripande tjänstemannagrupp som ska följa upp genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden.

Till en grundlig beredning hör också ett förtroendefullt samarbete mellan de olika aktörerna i branschen. I höst kommer jag att bjuda in företrädare för intressegrupper till rundabordsdiskussioner. I arbetet med att hitta lösningar är expertisen och kunnandet inom branschen värdefullt kapital!
 

Aino-Kaisa Pekonen
social- och hälsovårdsminister