Hoppa till innehåll
Media

SHM, THL, FPA och DVV informerar
Minderårigas ärenden i Mina Kanta - en utskrift av EU:s coronaintyg kan fås från hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 10.38 | Publicerad på svenska 14.10.2021 kl. 12.00
Pressmeddelande 303/2021

Minderåriga barn kan använda Mina Kanta-sidorna själv och till exempel se sitt coronaintyg, förutsatt att de har de elektroniska identifieringsmedel som behövs. Vid behov kan man också få en pappersutskrift av intyget från hälso- och sjukvården.

I vilken grad minderårigas uppgifter kan ses på Mina Kanta-sidorna eller i patientdatasystemen varierar dock mycket. Därför måste enheterna inom hälso- och sjukvården ha en verksamhetsmodell för hur EU:s coronaintyg ska skrivas ut för minderåriga, och på den minderårigas vägnar uppdatera den funktion i patientdatasystemet som är avsedd för det här ändamålet.

Minderårigas ärenden inom hälso- och sjukvården

Om det minderåriga barnet anses vara tillräckligt moget, kan barnet bestämma själv om sin vård. Ett sådant beslut fattas särskilt från fall till fall och är beroende av vilket ärende som ska behandlas. Bedömningen görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, och beslutet antecknas i journalhandlingarna. Om ett minderårigt barn får bestämma om sin vård själv, kan barnet också bestämma om vårdnadshavarna kan se journalhandlingarna med uppgifter om vården.

Flera patientdatasystem saknar dock möjligheten att registrera hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning. Då kan vårdnadshavarna inte se journalhandlingarna. I allmänhet anser man att barn som är yngre än 10 år sällan är tillräckligt mogna för att bestämma själv om sin vård, vilket betyder att deras handlingar kan visas för vårdnadshavarna ifall det inte har förhindrats av särskilda skäl. 

Minderårigas ärendehantering i Mina Kanta

Minderåriga barn kan använda Mina Kanta-sidorna själv, förutsatt att de har de elektroniska identifieringsverktyg som behövs. Minderåriga kan till exempel se sitt coronaintyg på Mina Kanta-sidorna. 

För att kunna logga in på Mina Kanta-sidorna krävs det vissa elektroniska identifieringsverktyg, till exempel de bankkoder som de flesta banker beviljar först när barnet fyllt 15 år. Inloggningen i Mina Kanta-sidorna kan också göras med mobilcertifikat.

Minderåriga kan identifiera sig på Mina Kanta-sidorna med det medborgarcertifikat som finns på identitetskortet. För att kunna använda identitetskortets medborgarcertifikat för elektronisk ärendehantering måste medborgarcertifikatet först aktiveras. I Finland beviljas identitetskorten av polisen, och utomlands av de finländska beskickningarna. Medborgarrådgivningen ger råd om användningen av medborgarcertifikat.

Förutom identitetskort behöver användaren även ha en elektronisk läsapparat och ett kortläsarprogram i sin apparat. 

Vårdnadshavares möjlighet att se minderårigas uppgifter

På Mina Kanta-sidorna kan vårdnadshavare se uppgifter om barn som är under 10 år gamla. Uppgifterna om barn som är över 10 år syns för vårdnadshavarna om det patientdatasystem som används av hälso- och sjukvården har den funktion som behövs för att registrera ett minderårigt barns beslutsförmåga och vilja att lämna ut uppgifterna. 

Att det minderåriga barnets beslutsförmåga och vilja att lämna ut uppgifter har registrerats i patientdatasystemet är en förutsättning för att kunna visa uppgifterna för vårdnadshavarna. 

Den här funktionen används dock ännu inte i bred utsträckning inom hälso- och sjukvården. Tills vidare är det bara 10 procent av alla organisationer inom den offentliga hälso- och sjukvården som använder den funktion som gör det möjligt att visa uppgifterna. Organisationerna inom hälso- och sjukvården får själva bestämma om användningen av funktionen. Via Kanta-tjänsten kan hälso- och sjukvården få hjälp med att ta i bruk funktionen, och det ordnas utbildning om det nya förfarandet. Trots detta ökar användningen av funktionen inom hälso- och sjukvården långsamt. 

Undantag i fråga om vårdnadshavares tillgång till minderårigas uppgifter

Tills vidare har de vårdnadshavare som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet har ett sådant avtal eller förordnande om delad vårdnad som gäller annat än bara barnets boende inte möjlighet att uträtta ärenden på ett minderårigt barns vägnar i Mina Kanta-tjänsten. Detta ändras i slutet av år 2021. I fortsättningen kan även de vårdnadshavare som har ingått avtal om delad vårdnad uträtta ärenden på sitt minderåriga barns vägnar i Mina Kanta-tjänsten.

Även spärrmarkeringens inverkan på ärendehanteringen på Mina Kanta-sidorna förändras till det bättre i slutet av år 2021. För närvarande kan bara de vårdnadshavare som inte har spärrmarkering uträtta ärenden på barnets vägnar på Mina Kanta-sidorna. I fortsättningen kommer det dock att vara möjligt för en vårdnadshavare som har spärrmarkering att ge den vårdnadshavare som inte har spärrmarkering fullmakt att uträtta ärenden på barnets vägnar. Om barnet har spärrmarkering har vårdnadshavarna dock inte heller i fortsättningen möjlighet att uträtta ärenden på barnets vägnar på Mina Kanta-sidorna. 

Hälso- och sjukvården kan ge en utskrift av EU:s coronaintyg

Om det minderåriga barnet eller barnets vårdnadshavare inte har tillgång till uppgifterna på Mina Kanta-sidorna och inte kan skriva ut coronaintyget, kan de få en utskrift av coronaintyget från hälso- och sjukvården. Denna tjänst erbjuds i de flesta organisationer inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Intyget ska begäras av den hälso- och sjukvårdsenhet där vaccinet har getts eller där coronatestet har tagits.

Om den egna hälso- och sjukvårdsenheten inte ger utskrifter, kan man begära intyget från grannkommunen. Men om man har en identifikationskod men ingen personbeteckning, kan intyget endast ges av den hälso- och sjukvårdsenhet som gett vaccinet.

Hälso- och sjukvården behöver en verksamhetsmodell för hur minderåriga ska få utskrifter av coronaintygen via hälso- och sjukvården på ett smidigt sätt. 

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mia Mustonen, huvudsaklig produktägare, Kanta-tjänster, FPA, [email protected]
Teemu Tukiainen, utvecklingschef, DVV, [email protected]

Tillbaka till toppen