Hoppa till innehåll
Media

Förhindrandet av antibiotikaresistens kräver samarbete över förvaltningsgränserna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2017 12.00
Pressmeddelande 74/2017

Resistenta antimikrobiella läkemedel, dvs. antibiotika, kan förhindras genom att styra användningen av antibiotika och genom att förebygga infektioner och spridning av motståndskraftiga bakterier. I arbetet mot resistens tar man i beaktande människan, djuren, livsmedlen och miljön. Antibiotika ska användas korrekt och ansvarsfullt inom både vården av människor och vården av djur. Man måste öka utbildningen och det allmänna medvetandet om antimikrobiell resistens. Detta betonas i den nya nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Handlingsplanen överlämnades till familje- och omsorgsminister Juha Rehula och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä den 12 maj.

De antimikrobiella läkemedlen är en av de mest betydande uppfinningarna inom medicinen. De räddar människoliv och är en förutsättning för den moderna humanmedicinen och veterinärmedicinen. Att bakterierna blir motståndskraftiga, dvs. resistenta, mot antimikrobiella läkemedel, innebär att läkemedlen förlorar sin effekt.  Förutom klimatförändringen är den antimikrobiella resistensen enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot mänskligheten och djurriket, vilket är orsaken till att WHO kräver att dess medlemsländer snabbt vidtar åtgärder mot antibiotikaresistens.    

Finlands nationella handlingsplan är ett resultat av ett omfattande förvaltningsövergripande samarbete i enlighet med WHO:s krav. De åtgärdsförslag som ingår i handlingsplanen fokuserar på att rätta till de brister som observerats hittills. Målet för handlingsplanen är att de antibiotika som används i Finland ska bevara bästa möjliga effekt.

Ett globalt hot mot både människor och djur

De resistenta bakterierna sprids vidare från både människor och djur och även via maten, vattnet och miljön. De rör sig också obehindrat över statsgränser.

Förra hösten tog FN upp den antimikrobiella resistensen på generalkonferensens agenda. Om inte spridningen av antimikrobiell resistens stoppas, kommer uppskattningsvis 10 miljoner människor att dö år 2050 på grund av infektioner orsakade av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. Detta skulle också få omfattande konsekvenser för världsekonomin.

Omfattande åtgärder för att förhindra antimikrobiell resistens

Genom att minska användningen av antibiotika minskar man bakteriernas möjligheter att bli resistenta mot läkemedel. I bästa fall kan man förebygga infektionerna på förhand och därmed minska behovet att använda läkemedel. Viktigt är till exempel att sörja för vaccinationsprogrammen, hygienen och smittskyddet, eftersom detta minskar infektionerna hos både människor och djur. Utöver detta behövs det nya vårdmetoder och nya innovationer för att kunna behandla infektioner utan antibiotika.

Turismen ökar spridningen av antimikrobiell resistens då bakterier som är resistenta mot läkemedel sprids med resenärerna över gränserna. Därför bör resenärer få betydligt mer upplysning än vad de får för närvarande. Dessutom kan spridningen av resistenta bakterier förebyggas särskilt på vårdinrättningarna. Det utvecklas också nya läkemedel, men detta är mycket dyrt och långsamt.
Uppföljningen av den antimikrobiella resistensen behövs både för att bedöma åtgärdernas effekt och för att snabbt upptäcka nya hot. Dessutom är uppföljningen av användningen av antibiotika viktig med tanke på styrningen av läkemedelsanvändningen.  

Handlingsplanen utarbetades som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.   Den nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens 2017–2021 har utarbetats av överläkare Antti Hakanen, ledande sakkunnig Jari Jalava och överinspektör Liisa Kaartinen i samarbete med en multiprofessionell expertgrupp.

Ytterligare information:

Medicinalrådet Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, SHM, tfn 02951 63324, [email protected]
Veterinäröverinspektör Nina Kaario, JSM, tfn 02951 62107, [email protected]
Överläkare Antti Hakanen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, tfn 02 313 7451, [email protected]
Ledande sakkunnig Jari Jalava, THL, tfn 029 524 6629, [email protected]
Överinspektör Liisa Kaartinen, Evira tfn 040 554 2238, [email protected]

Tillbaka till toppen