Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Komplettering av budgeten för 2021:
Mer resurser till välbefinnande på arbetet, arbetslöshetsskyddet, service för barn och unga samt vaccinforskning

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2020 14.10
Pressmeddelande 283/2020
Budget 2021

Regeringen lagt fram en kompletterande budget för 2021. Regeringen föreslår att social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde får 135 miljoner euro i tilläggsanslag. Anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2021 är därigenom cirka 17,74 miljarder euro.

Anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde riktas bland annat till att förbättra arbetslivet och välbefinnande på arbetet, arbetslöshetsskyddet, servicen för barn och unga samt informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Mer resurser till arbetslivet och utvecklingen av välbefinnandet på arbetsplatsen

Regeringen föreslår ett tillägg på sex miljoner euro för utvecklingsprogrammet för arbetslivet och välbefinnandet i arbetet. Syftet med programmet är att förnya verksamhetssätten och effektivt utnyttja teknologi på arbetsplatserna samt att skapa arbetslivsinnovationer. Målet är att Finland senast 2030 ska vara den ledande utvecklaren av arbetslivsinnovationer och att välbefinnandet i arbetet ska vara världens bästa i Finland.

Regeringen föreslår ett tillägg på 1,4 miljoner euro för genomförandet av statsundersstödsprojekt enligt programmet för arbetsförmåga samt för utveckling av en e-tjänst för självbedömning för arbetslösa. Regeringen föreslår fyra miljoner euro för projektet för en fungerande rehabilitering inom social- och hälsovården.

De temporära undantagen i arbetslöshetsskyddet fortsätter

Regeringen föreslår att de temporära undantagen i lagstiftningen om arbetslöshetsskyddet ska fortsätta till vissa delar fram till utgången av mars 2021. På grund av de förlängningar som gäller företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa samt höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa föreslår regeringen ett tillägg på sammanlagt 56,4 miljoner euro under momenten för utkomstskydd för arbetslösa.

Tjänsterna för barn och unga ska bli bättre

Regeringen föreslår ett tillägg på 16 miljoner euro för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Programmet ska utveckla bland annat familjecentren och det tidiga stödet i vardagen samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna med låg tröskel för barn och unga samt barnskyddet.

Testerna för covid-19 ersätts av sjukvårdsförsäkringen

Regeringen föreslår att ersättningsnivån i sjukvårdsförsäkringen för test för covid-19 höjs temporärt och att 45 miljoner euro riktas till detta. Ersättningen ska kunna betalas till den serviceproducent som utfört undersökningen också när självriskandelen för undersökningen har betalats av den försäkrades arbetsgivare i stället för av den försäkrade själv. Samtidigt föreslås det att ersättningstaxan höjs.

Vaccinforskningen ska få ett eget centrum

Regeringen föreslår ett anslag på åtta miljoner euro för bolagiseringen av vaccinforskningscentret. I det nya bolaget ska staten vara majoritetsägare och ha en särskild uppgift. Regeringen föreslår ett tillägg på 0,65 miljoner euro för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd. Det här ska kompensera den minskning av inkomsterna som uppkommer av bildandet av vaccingforskningscentret.

Informationshantering inom hälso- och sjukvården

Regeringen föreslår ett tillägg på sammanlagt 23,8 miljoner euro för utgifterna för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården. Av tillägget ska 3,8 miljoner riktas till den elektroniska behandlingen av klientuppgifter och ändringarna av lagen om den nästa år. 20 miljoner av tillägget är en anslagsökning som föranleds av att kapital intäktsförs för DigiFinland Oy. Med detta tryggas det utvecklingsarbete inom informationshantering inom social- och hälsovården som ska anskaffas från DigiFinland Oy.

Regeringen föreslår ett tillägg på 1,5 miljoner för genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen.

Institut och ämbetsverk

Regeringen föreslår ett tillägg på 12,3 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder. Behovet föranleds bland annat av att arbetslöshetsgraden stigit och därigenom av att verksamhetskostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet, vilka helt och hållet finansieras av staten, har ökat. Av tillägget föranleds 3,5 miljoner euro av de systemändringar som familjeledighetsreformen kräver och 5,3 miljoner euro av utvecklandet av förmånsprogrammen och e-tjänsten.

Regeringen föreslår två årsverken och ett tillägg på 140 000 euro i omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Behovet föranleds av utvecklingen av tillsynen över informationssystemen inom social- och hälsovården. 

För regionsförvaltningsverkets omkostnader för arbetarskyddet föreslås ett tillägg på 0,975 miljoner euro för kostnaderna för inrättandet av 15 nya tjänster som arbetarskyddsinspektör.

Mer information: 

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (allmänna frågor)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (allmänna frågor)