Hoppa till innehåll
Media

Ett sammandrag av remissyttrandena om lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har färdigställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2016 16.06
Pressmeddelande 232

Ett sammandrag av remissyttrandena om utkastet till regeringsproposition om en landskapsreform och en social- och hälsovårdsreform har färdigställts. Remissinstanserna anser att en reform av social- och hälsovården är behövlig och målen med reformen i princip godtagbara. De anser dock att det är osäkert huruvida målen uppnås med den föreslagna modellen.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet bad om remissyttranden från kommunerna, samkommunerna, landskapsförbunden och andra centrala aktörer. Det kom in 755 yttranden inom utsatt tid.

Merparten av remissinstanserna förhåller sig positivt till den helhet av uppgifter som det föreslås att landskapen ska sköta. De förhåller sig även positivt till invånarnas möjligheter till inflytande.

Remissinstanserna förhåller sig reserverat till många detaljer. De tror inte att förslaget ger tillräckliga förutsättningar för att stävja kostnadsökningen. Många av remissinstanserna anser inte att det är ändamålsenligt att skilja åt ordnandet och produktionen av tjänsterna i landskapet. Landskapets serviceinrättning anses inte heller vara ett bra sätt för att organisera produktionen. Remissinstanserna anser att dessa förslag medför demokratiskt underskott, kringskär landskapets beslutanderätt och försvagar förutsättningarna för ledning och styrning av landskapet.

Särskilt kommunerna förhåller sig kritiska till en starkare statlig styrning. Däremot anser många andra remissinstanser att den statliga styrningen är motiverad t.ex. för att trygga likabehandling av invånarna. Kommunerna är mer kritiska än organisationerna också när det gäller landskapens bolagiseringsskyldighet. Enligt kommunerna förverkligas utövningen av offentlig makt och integreringen av tjänsterna inte tillräckligt bra. Tidtabellen för bolagiseringen anses dessutom vara alltför snäv.

Överlag ställer sig remissinstanserna bakom förslaget att personalen överförs i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Däremot anser en majoritet av remissinstanserna inte att det föreslagna sättet att genomföra egendomsarrangemangen är godtagbart. I synnerhet kommunerna anser att all social- och hälsovårdsegendom bör överföras till landskapen och att kommunerna bör få ersättning för överföringarna.

Kommunerna kritiserar också förslaget om att kommunernas inkomstskattesatser ska begränsas under en viss tid. Förslaget i fråga anses strida mot den kommunala självstyrelsen och försvaga kommunernas ekonomiska spelrum. Å andra sidan anses lösningen motiverad för att förhindra en skärpning av beskattningen. Största delen av remissinstanserna anser att de utjämningsarrangemang som föreslås i systemet för statsandelar till kommunerna är godtagbara.

Kommunerna Kuhmoinen, Jämsä, Reisjärvi, Nyslott och Pieksämäki vill höra till ett annat landskap än vad som föreslagits i den införandelag som ingår i propositionsutkastet.

Ytterligare information:

Kati Hokkanen, överinspektör, tfn 0295 163 727
Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 0295 163 012
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 338
Päivi Laajala, överdirektör, FM, tfn 0295 530 026

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen