Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande om lagförslag om begreppet samboförhållande inom den sociala tryggheten, föräldradagpenning och underhållsstöd

Social- och hälsovårdsministeriet
20.9.2016 14.16
Pressmeddelande 143/2016

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om de lagförslag, med vilka man skulle ändra lagstiftningen om social trygghet till de delar som påverkas av den könsneutrala äktenskapslagen som träder i kraft vid ingången av mars 2017.

Riksdagen godkände i februari 2016 övriga lagändringar om könsneutralt äktenskap än de som gäller lagstiftningen om social trygghet. I den proposition som nu ska på remiss föreslås det att de förändringar som ett könsneutralt äktenskap förutsätter görs i lagstiftningen om social trygghet.

I den gällande lagstiftningen om social trygghet finns skillnader i definitionerna av sambor och samboförhållande. I flera bestämmelser definieras sambor som en man och en kvinna som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. Syftet är att begreppet äktenskapsliknande förhållande, dvs. samboförhållande, till följd av ändringen i äktenskapslagen också i lagstiftningen om social trygghet blir könsneutralt.

I lagförslaget föreslås ändringar i bestämmelserna om föräldradagpenning i sjukförsäkringslagen.
En maka eller sambo av kvinnligt kön till barnets mor ska i framtiden ha rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en make eller sambo av manligt kön till barnets mor har.
På parterna i ett registrerat partnerskap tillämpas i framtiden samma bestämmelser om föräldradagpenning som på makar. I bestämmelserna om föräldradagpenning för adoptivföräldrar föreslås vissa ändringar.

Det föreslås ett tillägg i lagen om underhållsstöd som innebär att de situationer utesluts där underhållsstöd betalas till ett barn som fötts utom äktenskapet på grundval av att faderskapet inte har fastställts när barnet de facto har två underhållsskyldiga föräldrar.

Remisstiden går ut 5.10.2016. Efter det lämnar regeringen propositionen till riksdagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2017.

Ytterligare information:

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]
Milja Tiainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63579, [email protected]

Begäran om utlåtande

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen

Tillbaka till toppen