Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissinstanserna stöder förslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken – tobaksindustrin är kritisk

Social- och hälsovårdsministeriet
9.1.2019 14.02
Pressmeddelande 2/2019

Social- och hälsovårdsministeriet fick totalt 64 utlåtanden om åtgärdsförslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken. Syftet med förslagen är att främja det i tobakslagen föreskrivna målet att användningen av tobaks- och nikotinprodukter i Finland ska upphöra senast 2030. Då skulle mindre än fem procent av de vuxna använda dem dagligen.

Arbetsgruppens förslag leder i rätt riktning

Arbetsgruppens stora metodurval och åtgärdsförslagen fick stort stöd i utlåtandena. Flera aktörer framförde i sina utlåtanden att arbetsgruppens föreslagna åtgärder leder i rätt riktning, även om det i fortsättningen behövs fler åtgärder för att nå målet med tobakslagen. 

I flertalet utlåtanden betonades att de föreslagna åtgärderna ska prioriteras och att genomförandet av dem ska följas upp och utvärderas. Arbetsgruppens tanke om en färdplan för att nå målet med tobakslagen fick mycket stöd. På samma sätt fick arbetsgruppens förslag till åtgärder, som stöder att människor slutar röka, brett stöd. 

Mest kritik i utlåtandena fick arbetsgruppens enskilda åtgärder som gällde beskattning, enhetliga produktförpackningar och produkter samt resandeinförsel. Arbetsgruppens förslag om reglering som gäller enhetliga produktförpackningar och produkter delade tydligt upp remissinstanserna i de som kraftfullt antingen stöder eller motsätter sig förslaget.

De mest kritiska utlåtandena från tobaksindustrin

Mest kritiskt till arbetsgruppens förslag förhöll sig tobaksindustrin och aktörerna inom e-cigarettbranschen. Företrädarna för näringslivet och aktörerna inom handeln förhöll sig också ne-gativa till vissa av arbetsgruppens förslag. 

Tobaksindustrin och aktörerna inom e-cigarettbranschen förespråkade i sina utlåtanden att politiken för att minska skadeverkningarna bör beaktas i planeringen av åtgärder. De anser att arbetsgruppen i sitt betänkande nästan helt har åsidosatt detta förhållningssätt. Enligt tobaksindustrin är riskprofilerna för olika tobaks- och nikotinprodukter olika och därför bör produkterna regleras enligt deras relativa risk.

Aktörerna inom e-cigarettbranschen betonar i sina utlåtanden att tobaks- och nikotinprodukter skiljer sig markant åt från varandra, och detta bör också beaktas i lagstiftningen. I sina utlåtanden lade de fram många ändringsförslag för den gällande tobakslagen. Av aktörerna inom e-cigarettbranschen angav FinnVape Oy i sitt utlåtande att det stöder de åtgärder som på ett effektivt sätt minskar tobakens skadeverkningar.

Utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken överlämnade sitt betänkande till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko den 31 maj 2018. Betänkandet innehåller förslag till lagändringar och andra åtgärder som stöder och främjar tobakslagens syfte att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra före 2030. Arbetsgruppens förslag riktas bland annat på beskattning, förebyggande av att unga börjar röka, rökfri miljö, marknadsföring, kommunikation, nya produkter, stöd för rökstopp, mer effektivt verkställande och uppföljningssystem. Remisstiden gick ut i slutet av november.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311

Reetta Honkanen, överinspektör, Valvira, tfn 02952 09630

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63343 (anträffbar tisdagar, onsdagar och torsdagar)

Tillbaka till toppen