Hoppa till innehåll
Media

En ursäkt framfördes till dem som vanvårdats inom barnskyddets vård utom hemmet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2016 16.44
Pressmeddelande 212/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula framförde den 20 november en ursäkt från staten till dem som har utsatts för vanvård när de varit placerade inom barnskyddets vård utom hemmet. Ursäkten framfördes i Helsingfors på barnkonventionens dag. Detta är första gången som en statlig ursäkt har framförts i Finland.

”I egenskap av familje- och omsorgsminister vill jag på den finska statens vägnar framföra min djupa och uppriktiga ursäkt till alla dem som utsatts för vanvård när de varit placerade inom barnskyddets vård utom hemmet.”

”Alla barn och unga har rätt till trygghet och omsorg, till uppskattning och kärlek. För er del tillgodosågs inte dessa rättigheter. Ingen hörde er eller trodde på er i er nöd, oro och sorg. Det fanns stora brister i övervakningen. Ni har behandlats på ett oerhört kränkande och inkonsekvent sätt som gett djupa sår. Den vanvård ni utsatts för är en skam för hela det finländska samhället och vittnar om hur samhället har misslyckats. Den finska staten gör sitt yttersta för att det som hände er aldrig någonsin ska drabba någon annan”, sa minister Rehula.

Bakgrunden till ursäkten är en utredning om missförhållanden inom barnskyddets vård utom hemmet

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade i april en intervjuundersökning om missförhållanden, vanvård och våld som omhändertagna barn upplevt under tidsperioden 1937–1983, när Finlands första barnskyddslag var i kraft. Enligt utredningen, som gjorts av Jyväskylä universitet, förekom vanvård och våld i alla former av vård utom hemmet inom barnskyddet under tidsperioden i fråga. För utredningen intervjuades cirka 300 personer som på eget initiativ ville delta i utredningen. Många av dem sa att det huvudsakliga skälet till att de ville delta var att de hoppades att andra placerade barn inte ska utsättas för samma sak.

Även i andra länder har det gjorts undersökningar om missförhållanden inom barnskyddets vård utom hemmet. År 2015 framförde Åland en ursäkt till dem som utsatts för vanvård och anvisade medel till utveckling av barnskyddsarbetet. Holland och Skottland har också framfört statliga ursäkter. I Sverige, Irland och Kanada har undersökningarna lett till statliga ursäkter och betalning av personliga ersättningar.

Inom ramen för regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har det under regeringsperioden anvisats 40 miljoner euro för att utveckla verksamhetskulturen och tjänsterna, varav barnskyddet är en viktig del. Under regeringsperioden anvisas det dessutom årligen 10 miljoner euro (till statsandelarna) för utvecklande av barnskyddet och tryggande av barnfamiljernas tillgång till hemservice. Redan tidigare har man beslutat att fr.o.m. 2015 anvisa ett årligt tilläggsanslag på 10 miljoner euro (till statsandelarna) för utvecklande av barnskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet har inte fattat något beslut om att inleda beredning av ett kollektivt ersättningsförfarande för dem som utsatts för vanvård inom barnskyddets vård utom hemmet.

Barn- och familjetjänsterna samt barnskyddet reformeras

Enligt utredningen är kärnan i ett lyckat barnskyddsarbete att man möter och lyssnar på barnet. Man ska höra och lyssna på barnet. Man ska så öppet och ärligt som möjligt berätta för barnet om omständigheter som gäller honom eller henne. Dessutom måste man se till att man ingriper i tid om något är oroväckande.

Med programmet för utveckling av barn- och familjetjänster strävar man efter att bygga upp tjänsterna för familjer så att lämpligt stöd finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. Barnets bästa och stöd för föräldraskapet står i fokus. Målet är att tjänsterna ska finnas nära till hands, vara lättillgängliga och nå alla dem som är i behov av tjänsterna.

I utvecklingsprogrammet får också barn, unga och erfarenhetsexperter komma till tals och vara delaktiga. Arbetet för att reformera barnskyddet är en del av spetsprojektet. Tillsynen av vården av barn utom hemmet är ett område som man utarbetar en ny verksamhetsmodell för. Målet är att vanvård av barn inte längre ska förekomma och att barnskyddet i fortsättningen ska lyckas ge placerade barn en god och trygg barndom.

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581
Päivi Voutilainen, direktör, tfn 0295 163 403
Eeva Salmenpohja, minister Rehulas specialmedarbetare, tfn 050 5719 239
 

Tillbaka till toppen