Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Barnets bästa främst vid arrangemang med växelvist boende

Social- och hälsovårdsministeriet
17.5.2018 10.30 | Publicerad på svenska 17.5.2018 kl. 10.47
Pressmeddelande 75/2018

I situationer med växelvist boende är det viktigt att vardagen fungerar för att stödja barnets välfärd. Det behövs ändringar i lagstiftningen och rutiner för att barnets bästa ska förverkligas. Det behövs dock ytterligare information för att kunna göra ändringarna: för närvarande får man utgående från statistik och register inte tillräckligt täckande information om boendearrangemangen för barnen när föräldrarna bor åtskilda.

Så konstateras i slutrapporten ”Förmåner och tjänster när barn bor växelvis hos föräldrarna” – av den arbetsgrupp som utrett barns växelvisa boende. Arbetsgruppen överlämnade rapporten till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och justitieminister Antti Häkkänen den 17 maj. Arbetsgruppen har kartlagt vilka slags problem som förekommer i den lagstiftning som gäller tjänster och förmåner för barn och familjer och tillämpningen av denna i situationer med växelvist boende. Arbetsgruppen har även berett förslag för att lösa problem som konstaterats.

Det blir allt vanligare i Finland med växelvist boende efter en separation, sade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. I dessa situationer har ett barn i verkligheten två hem. I båda hemmen ska barnet ha rätt till välfärd på samma nivå och samhällets stöd för barnets uppväxt på samma sätt som i en situation med ett hem. Föräldrarnas separation bör inte medföra negativa effekter för barnet. 

- Våra service- och förmånssystem ska utvecklas för att motsvara denna vardagsverklighet för barn och familjer. Jag är glad att vi nu i gott samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet har fört vidare denna fråga som är viktig för många familjer.

Med växelvist boende för barn avses i regel ett arrangemang där barnet bor ungefär lika lång tid hos båda föräldrarna.

Justitieminister Häkkänen betonar att det arbete som arbetsgruppen som utrett växelvist boende gjort är en viktig och nödvändig fortsättning på det projekt som gäller en revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och som överlämnas till riksdagen för behandling i juni.

- Redan vid beredningen av en revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt visade det sig att de nuvarande förmånssystemen och tjänsterna inte stöder växelvist boende. Det är dock mycket viktigt att även förmåns- och servicesystemen avspeglar förändringarna i samhället och familjedynamiken. När växelvist boende bedöms vara ett boendearrangemang som är förenligt med barnets bästa är det viktigt att även kunna genomföra det i praktiken.

Växelvist boende har inte beaktats separat i lagstiftningen, men en del bestämmelser gör det möjligt att redan nu beakta växelvist boende i situationer som gäller förmåner och tjänster. Den boningsort som finns antecknad för barnet i befolkningsdatasystemet inverkar på hur samhälleliga förmåner och tjänster ordnas för föräldrar som lever åtskilda och deras barn. Att genomföra arrangemang med växelvist boende som ser till barnets bästa förutsätter enligt arbetsgruppen i många avseenden ändringar i lagstiftningen om förmåner och tjänster, och arbetsgruppen anser att dessa revideringar bör inledas. 

Bakgrund

Det arbete som arbetsgruppen som överlämnade sin utredning om arrangemang vid växelvist boende dryftat är en fortsättning på justitieministeriets arbetsgrupp som utrett en revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Arbetsgruppen som överlämnade sitt betänkande hösten 2017 föreslog att bestämmelser om växelvist boende ska tas in i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Man hoppades att förslaget i betänkandet ska fungera som en stark signal för att bedöma om det på grund av växelvist boende finns behov att göra ändringar i lagstiftningen om förmåner och tjänster.

Ytterligare information

Kari Ilmonen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63299, [email protected]
Annika Juurikko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63242, [email protected]

Rapport: Förmåner och tjänster när barn bor växelvis hos föräldrarna – slutrapport av den arbetsgrupp som utrett barns växelvisa boende (på finska)

Bekanta dig även med justitieministeriets arbetsgruppsbetänkande om revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (på finska)

Tillbaka till toppen