Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar
Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2016 9.15
Pressmeddelande 130/2016

Suomen Kalustekierrätys Oy har i stället för en etanolbaserad värmebärare sålt en metanolbaserad värmebärare till installatörer av åtskilliga jordvärmesystem åren 2012–2015, och detta har skett med felaktig information. Vätskan har installerats i energibrunnar på mer än 1 000 fastigheter runt om i Finland. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med andra centrala myndigheter utarbetat anvisningar om i vilka fall metanolen, som är skadlig för hälsa och miljö, i vissa känsliga områden bör bytas ut mot en ofarligare värmebärare. Polisen utreder fallet på begäran av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Vätskan, som har sålts som en blandning av etanol och isopropanol, har haft handelsnamnet Eurolpro. Företaget hade inte försett produkten med någon varningsetikett. Dessutom hade företaget för kemikalien i fråga tillhandahållit ett säkerhetsdatablad som gäller en betydligt mindre farlig kemikalie. Yrkesmässiga användare och fastighetsägare har alltså inte haft korrekt information om riskerna med kemikalien eller om hur kemikalien används på ett säkert sätt. Säkerhets- och kemikalieverket förbjöd i juni 2015 företaget att tillhandahålla kemikalien på marknaden och ålade företaget att dra tillbaka redan sålda kemikaliepartier från leveranskedjan. I polisens förundersökning har det framgått att fel vätska har levererats till flera monteringsföretag på olika håll i Finland.

Metanol kan innebära en risk för miljö och hälsa

Metanol kan medföra hälsorisker om den hamnar i grundvatten som används som hushållsvatten. Hälsorisker är möjliga om värmebrunnens hela vätskemängd läcker ut i miljön i närheten av en brunn för hushållsvatten eller i ett grundvattenområde. Grundvattnet kan förorenas också av ett litet läckage som pågår en längre tid.

Jordvärmesystemen är slutna system, och om systemet fungerar normalt och har underhållits på rätt sätt kommer värmebäraren inte att hamna i miljön eller i grundvattnet. Om anordningar går sönder finns det dock risk för läckage.  

Enligt miljöministeriet rekommenderas inte användning av metanol i fråga om jordvärmebrunnar. Användning av metanol för detta ändmål kan ha förbjudits i kommunens byggnadsordning eller miljöskyddsföreskrifter eller i ett tillstånd som beviljats för anläggning av brunn på grund av risk för förorening av grundvattnet.

Anvisningar om byte av vätska

Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat anvisningar för kommuner och närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) om byte av vätska. Enligt dem kan NTM-centralen eller den kommunala byggnads-, miljö- eller hälsomyndigheten ålägga fastighetsägaren att byta ut vätskan mot en ofarligare vätska, ifall myndigheten anser att

  1. anordningarna om de skadas kan medföra risk för förorening av miljön, i synnerhet förorening av grundvattnet,
  2. det kan uppstå hälsoolägenheter om värmebäraren via grundvattnet hamnar i hushållsvattnet,
  3. situationen inte motsvarar det som anges i åtgärdstillståndshandlingarna eller
  4. situationen inte motsvarar kommunens byggnadsordning eller miljöskyddsföreskrifter.

Anvisningar för fastighetsägare

Om du som fastighetsägare misstänker att den värmebärare som används är metanolbaserad i stället för etanolbaserad:

  • Undersök inte värmebäraren själv.
  • Kontakta den som levererat värmebrunnssystemet. Värmebärarens ursprung och sammansättning bör i första hand utredas av leverantören.
  • I oklara fall kan det tas ett prov av värmebäraren som fastställer vätskans sammansättning. Provtagaren bör vara en expert i branschen.
  • Ett eventuellt byte av vätska bör göras av en expert, t.ex. ett företag som levererar värmebrunnar, och denna bör även transportera vätskan som farligt avfall till en mottagningsplats för farligt avfall.
  • I samband med underhåll av jordvärmesystem bör man vara beredd på att värmebäraren kan vara metanolbaserad i stället för etanolbaserad.

Information om metanol

Ren metanol är enligt EU:s CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar mycket brandfarlig som vätska och ånga, giftig vid förtäring, vid hudkontakt eller vid inandning och ett ämne som orsakar organskador. Metanol har i EU inte klassificerats i fråga om miljöfara. Kemikaliernas faroklass grundar sig dock alltid på kemikaliens egenskaper; i klassificeringen beaktas inte den faktiska risk som användningen av ämnet orsakar och som är beroende av människornas och miljöns exponering för ämnet.

Metanolhalten i värmebrunnsvätskan är så låg att hälsokonsekvensen t.ex. vid kortvarig hudkontakt sannolikt är liten, men vätskan är på grund av ämnets toxicitet hur som helst hälsofarlig. Vid hantering av en värmebrunnsanordning är det viktigt att skydda hud och ögon mot eventuellt stänk, eftersom en metanolhaltig vätska vid tryck kan ge upphov till stänk när systemet öppnas.

Mer information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 311, [email protected] (hälsorisker förknippade med metanol)

uhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 338, [email protected] (grundvattenrisker förknippade med metanol)

Marilla Lahtinen, gruppchef, Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 0295 052 048, [email protected] (marknadskontroll i fråga om kemikalier)

Tillbaka till toppen