Hoppa till innehåll
Media

Vuxenutbildningsstödet ändras så att det blir lättare att kombinera arbete och studier

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2020 13.39
Pressmeddelande

I lagstiftningen om vuxenutbildningsstödet föreslås det ändringar som förbättrar arbetstagarnas möjligheter att studera med vuxenutbildningsstöd vid sidan av arbetet. Lagarna ska träda i kraft den 1 augusti 2020.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om studiestöd. För att få till stånd en förändring krävs det ändringar i fråga om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd, mängden studieprestationer som krävs per stödmånad, förbrukningen av stödmånader samt ansökan om och utbetalningen av vuxenutbildningsstöd. 
 
Den lön som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet ska beräknas utgående från de stabiliserade inkomsterna från det arbetsavtals-, tjänste- eller anställningsförhållande som föregår stödperioden för sammanlagt tolv månader enligt kontantprincipen.

Den inkomst som personen har tjänat in under stödperioden beaktas tillsammans med vuxenutbildningsstödet den månad då inkomsten betalas ut. Även beräkningsformeln för vuxenutbildningsstödet ändras.  

Stödet ska sökas månatligen i efterhand

Förfarandet för att ansöka om vuxenutbildningsstöd ändras från det månadsvisa ansökningsförfarandet till ett förfarande med efterhandsansökan. Det innebär att den som söker stöd kan redovisa för de faktiska och realiserade studierna och arbetena, och att Sysselsättningsfonden, som beviljar stödet, kan utnyttja uppgifterna i inkomstregistret. Sökanden kan fortfarande begära ett beslut på förhand om huruvida villkoren för beviljandet av stödet uppfylls.

Dessutom föreslås det i fråga om vuxenutbildningsstöd för företagare preciseringar i bestämmelserna om verkställigheten och förfarandena för beviljande av och ansökan om stöd. Preciseringar görs också i lagen om studiestöd.  

Målet är kostnadsneutralitet

Avsikten är att förändringen ska vara kostnadsneutral, och därför kan vissa föreslagna ändringar i vuxenutbildningsstödets belopp också innebära att förmånen sjunker jämfört med tidigare. Jämfört med de som i nuläget får vuxenutbildningsstöd minskar stödet i genomsnitt med cirka 78 euro per månad.

Ändringarna av reglerna för jämkning höjer vuxenutbildningsstödet i synnerhet för de stödtagare som kommer att arbeta ungefär lika mycket som förut. Med tanke på målen för reformen sporrar detta mer än hittills till att kombinera deltidsarbete och studier.

Propositionen bygger på ett enhälligt initiativ från arbetsmarknadscentralorganisationerna. 

Vad är vuxenutbildningsstöd?

Vuxenutbildningsstödet är en förmån som Sysselsättningsfonden betalar till arbetstagare som har oavlönad studieledighet från sitt arbete. För att få stöd krävs det bland annat att man har arbetat minst åtta år före stödperioden, att anställningsförhållandet hos den nuvarande arbetsgivaren har räckt minst ett år och att villkoren i fråga om studierna uppfylls.

Vuxenutbildningsstöd används årligen av cirka 20 000 personer, och utgifterna för stödet uppgår till cirka 200 miljoner euro per år.

Ytterligare information:

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195
Juho Orjala, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 424

Tillbaka till toppen